Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

PMÚ SR potvrdil závery ukončeného prešetrovania zákaziek súvisiacich s organizáciou kultúrnych podujatí počas predsedníctva SR v Rade EÚ

Aktualizované:
Obsah
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor kartelov, (ďalej len úrad) preskúmal doplnenie podnetu, ktoré mu bolo doručené po ukončení prešetrovania týkajúceho sa zákaziek zadávaných Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky (ďalej len „MZVaEZ SR“) v rámci organizácie kultúrnych podujatí realizovaných pri príležitosti predsedníctva Slovenskej republiky v Rade Európskej únie.
 
V tejto súvislosti úrad v rámci svojich právomocí vymedzených zákonom o ochrane hospodárskej súťaže preveroval podozrenia vyplývajúce z doplnenia podnetu. Podozrenia sa týkali nesúladu konania subjektov oslovených v súvislosti s danými zákazkami so zákonom o ochrane hospodárskej súťaže a dňa 10. 01. 2018 uzavrel, že zotrváva na svojich záveroch o ukončení prešetrovania.
 
Po dôslednom posúdení všetkých relevantných podkladov a informácií získaných počas vykonávania prešetrovania dospel úrad k záveru, že nedisponuje dôkazmi, ktoré by preukazovali záver o porušení ustanovení zákona o ochrane hospodárskej súťaže v dôsledku konania subjektov oslovených v súvislosti so zákazkami zadávanými MZVaEZ SR v rámci organizácie uvedených kultúrnych podujatí.
 
Úrad dôsledne preskúmal doplnenie podnetu, ktoré mu bolo doručené po oznámení o ukončení prešetrovania v predmetnej veci a zistil, že neobsahuje indície ani dôkazy, ktoré by jednoznačne preukazovali porušenie zákona o ochrane hospodárskej súťaže. 
 
Úrad počas prešetrovania zvažoval i ďalšie zákonné možnosti získania dôkazov o porušení s cieľom preukázať protisúťažné správanie, avšak vzhľadom na okolnosti konkrétneho prípadu a zásady, ktorými sa pri vykonávaní prešetrovania spravuje skonštatoval, že za daného stavu využil všetky vyšetrovacie prostriedky a úkony, pomocou ktorých mohol preukázať uzatvorenie protisúťažnej dohody.
 
Vzhľadom na špecifickú povahu vykonávania prešetrovania vo veciach možného porušenia súťažných pravidiel považuje úrad v tejto súvislosti za dôležité upozorniť na negatívny vplyv rozsiahlej medializácie podozrení z porušenia zákona o ochrane hospodárskej súťaže na vykonávanie prešetrovania aj na možnosť úradu získať dôkazy preukazujúce protisúťažné správanie využitím celej škály zákonných vyšetrovacích prostriedkov a úkonov1.

 

1 Podrobnejšie o negatívnych následkoch rozsiahlej medializácie na vykonávanie prešetrovania úrad uverejnil v tlačovej správe dostupnej na http://www.antimon.gov.sk/pmu-sr-upozornuje-na-mozny-negativny-dopad-rozsiahlej-medializacie-na-vykonavanie-presetrovania/