KARTELY: PMÚ SR ukončil prešetrovanie v súvislosti so zákazkou na audiovizuálne služby počas predsedníctva SR v Rade EÚ

17.01.2018
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor kartelov, (ďalej len „úrad“) dňa 10. 01. 2018 ukončil prešetrovanie, ktoré vykonal v zmysle § 22 ods. 1 písm. b) zákona o ochrane hospodárskej súťaže, z dôvodu existencie podozrenia, že konanie subjektov oslovených v súvislosti so zákazkou na audiovizuálne služby, ktorú zadalo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky (ďalej len „MZVaEZ SR“) pri príležitosti predsedníctva Slovenskej republiky v Rade Európskej únie nebolo v súlade so zákonom o ochrane hospodárskej súťaže.
 
Úrad dôsledne posúdil všetky relevantné podklady a informácie získané počas vykonávania prešetrovania a dospel k záveru, že nedisponuje dôkazmi, ktoré by preukazovali záver o porušení ustanovení zákona o ochrane hospodárskej súťaže.
 
Rovnako ako v prípade vykonávaného prešetrovania s cieľom zistiť, či konanie subjektov oslovených v súvislosti so zákazkami zadávanými MZVaEZ SR v rámci organizácie kultúrnych podujatí realizovaných pri príležitosti predsedníctva Slovenskej republiky v Rade Európskej únie bolo v rozpore s ustanoveniami zákona o ochrane hospodárskej súťaže, aj v súvislosti s týmto prípadom považuje úrad za nevyhnutné upriamiť pozornosť na negatívny vplyv rozsiahlej medializácie indícií o možných dôkazoch na možnosti ďalšieho postupu v prešetrovaní.
 
Úrad, zohľadňujúc okolnosti konkrétneho prípadu a zásady, ktorými sa pri vykonávaní prešetrovania spravuje, využil počas prešetrovania všetky vyšetrovacie prostriedky a úkony, pomocou ktorých mohol  za daného stavu preukázať uzatvorenie protisúťažnej dohody. Napriek tomu, rozsiahla medializácia prípadu už pred začatím prešetrovania v predmetnej veci mala za následok obmedzenie, resp. reálne znemožnenie využitia všetkých zákonných vyšetrovacích prostriedkov a úkonov, ktoré úrad má k dispozícii na efektívne plnenie úloh zverených zákonom a to ovplyvnilo možnosti úradu preukázať existenciu predmetnej dohody obmedzujúcej súťaž.
Posledná aktualizácia:17.01.2018