Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: PMÚ SR začal správne konanie týkajúce sa uloženia pokuty za predloženie nepravdivých informácií

Aktualizované:
Obsah
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií, (ďalej len „úrad“) dňa 29. 01. 2018 začal správne konanie vo veci uloženia pokuty za možné porušenie zákona o ochrane hospodárskej súťaže (ďalej len „zákon“) spočívajúce v predložení nepravdivých informácií.
 
V rámci všeobecného prešetrovania vo veci možného porušenia zákona spočívajúceho v neoznámení koncentrácie týkajúcej sa oblasti prevádzkovania rekreačných zariadení a poskytovania súvisiacich služieb si úrad vyžiadal od dotknutého podnikateľa podklady a informácie. Dôvodom na začatie správneho konania je predloženie nepravdivých informácií v priebehu prešetrovania predmetnej veci.
 
Podľa § 38a ods. 1 zákona úrad za porušenie povinnosti predložiť úradu v určenej lehote podklady alebo informácie, za predloženie nepravdivých alebo neúplných podkladov alebo informácií alebo za neumožnenie ich preverenia uloží
  1. podnikateľovi alebo právnickej osobe, ktorá nie je podnikateľom, pokutu do 1 % z obratu podľa § 3 ods. 5 za predchádzajúce účtovné obdobie,
  2. fyzickej osobe, ktorá nie je podnikateľom pokutu do 1 650 eur.
Začatie správneho konania neznamená, že jeho účastník porušil zákon a neprejudikuje závery, ku ktorým v danej veci dospeje úrad v rozhodnutí.