Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: PMÚ SR schválil koncentráciu podnikateľa Ing. Antona Siekela a spoločnosti Nový čas, a.s.

Aktualizované:
Obsah
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií, (ďalej len „úrad“) schválil dňa 06. 02. 2018 koncentráciu spočívajúcu v získaní nepriamej výlučnej kontroly podnikateľom Ing. Antonom Siekelom (ďalej len „oznamovateľ“) nad podnikateľom Nový čas, a.s., Bratislava, do ktorého budú vložené aktíva podnikateľa Ringier Axel Springer Slovakia, a.s., Bratislava používané na podnikanie v oblasti vydávania novín (ďalej len „nadobúdané podnikanie“).
 
K podnikateľským aktivitám oznamovateľa, ktoré súvisia s nadobúdaným podnikaním, patrí výkon spoločnej kontroly nad podnikateľom PUBLISHING HOUSE, a.s., Žilina, ktorý je vydavateľom nasledujúcich periodík:
 1. Žilinský večerník - regionálny týždenník poskytujúci najmä spravodajské informácie zo žilinského regiónu v slovenskom jazyku,
 2. BREAK - mesačník, celoslovenský lifestylový magazín v slovenskom jazyku so zameraním na mužov,
 3. OLYMPIC.SK – periodikum vydávané dvakrát ročne, celoslovenský magazín slovenského olympijského výboru monitorujúci olympijský šport a slovenské olympijské hnutie,
a s vyššie uvedenými aktivitami súvisí aj poskytovanie informácií na príslušných web portáloch (www.ibreak.skwww.zilinskyvecernik.sk), ako aj poskytovanie reklamného priestoru v tlačených periodikách (BREAK a Žilinský večerník) a príslušných web portáloch.
 
Nadobúdané podnikanie predstavuje súbor hmotných a nehmotných aktív, ktoré súvisia s:
 1. vydávaním nasledujúcich periodík:
  1. NOVÝ ČAS – celoslovenský denník bulvárneho charakteru v slovenskom jazyku, ktorý na dennej báze má 4 samostatné varianty určené pre východ, stred a západ SR a pre Bratislavu a ktoré na 2 až 4 stranách uvádzajú redakčný a inzertný materiál z daného regiónu,
  2. NOVÝ ČAS Víkend – príloha k sobotnému vydaniu denníka, 
  3. NOVÝ ČAS NEDEĽA – samostatný celoslovenský týždenník,
 2. prevádzkovaním a poskytovaním informácií na web portáloch súvisiacich aj s vyššie uvedenými periodikami (www.cas.skwww.tivi.sk),
 3. poskytovaním reklamného priestoru vo vyššie uvedených tlačených periodikách a web portáloch. 
Z hľadiska vydávania periodík úrad identifikoval možné prekrytie aktivít oznamovateľa a nadobúdaného podnikania len v oblasti vydávania týždenníkov v slovenskom jazyku, keďže oznamovateľ pôsobí v oblasti vydávania regionálneho týždenníka (Žilinský večerník) a ním nadobúdané podnikanie pôsobí v oblasti vydávania celoslovenského týždenníka (NOVÝ ČAS NEDEĽA). Vychádzajúc z odhadu podielu oznamovateľa po koncentrácii v oblasti vydávania týždenníkov, najmä však vzhľadom na to, že v prípade týždenníkov Žilinský večerník a NOVÝ ČAS NEDEĽA tieto z hľadiska čitateľa nepredstavujú tovary, ktoré by si priamo konkurovali, a teda konkurenčný tlak by bol koncentráciou eliminovaný (jedná sa najmä obsahovo o rozdielne zamerané periodiká), úrad neidentifikoval súťažné obavy v predmetnej oblasti, ktoré by vznikli v dôsledku posudzovanej koncentrácie.
 
Taktiež v oblasti poskytovania informácií na web portáloch (či už celkovo, alebo v členení podľa ich zamerania), ako aj v oblasti poskytovania reklamného priestoru (či už celkovo, alebo v členení - v tlačených periodikách alebo na web portáloch), vzhľadom na v oznámení uvádzané odhady dosahovaných podielov oznamovateľa po koncentrácii, úrad neidentifikoval súťažné obavy v predmetnej oblasti, ktoré by vznikli v dôsledku posudzovanej koncentrácie.     
 
Po vyhodnotení získaných podkladov a informácií dospel úrad k záveru, že posudzovaná koncentrácia je v súlade s ustanovením § 12 ods. 1 zákona o ochrane hospodárskej súťaže, keďže značne nenaruší účinnú súťaž na relevantnom trhu, najmä v dôsledku vytvorenia alebo posilnenia dominantného postavenia.

Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 15. 02. 2018.