Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

PMÚ SR ukončil prešetrovanie v oblasti výroby elektriny z hnedého uhlia

Aktualizované:
Obsah
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) v uplynulých mesiacoch posudzoval podnet od spoločnosti Kúpele Bojnice, a.s., z dôvodu možného zneužívania dominantného postavenia spoločnosťou Hornonitrianske bane Prievidza, a.s., (ďalej len „HBP“). Predmetom podnetu bolo podozrenie na účtovanie neprimerane vysokej ceny za hnedé uhlie, ktoré od spoločnosti HBP nakupuje spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., na účely výroby elektriny z tzv. domáceho uhlia.

Úrad začal podľa § 22 ods. 1 písm. b) zákona o ochrane hospodárskej súťaže prešetrovanie, ktorého cieľom bolo zistiť, či namietané konanie by mohlo predstavovať porušenie zákona, a teda, či existuje dôvod na začatie správneho konania. Analyzované boli skutočnosti uvedené v podnete, odpovede oslovených subjektov a verejne dostupné informácie.
 
Hnedé uhlie sa v SR ťaží hlbinným spôsobom. Úrad počas prešetrovania zistil, že hlbinné dobývanie uhlia je v porovnaní s povrchovou ťažbou niekoľkonásobne nákladnejšie, čoho výsledkom je vyššia cena takto ťaženého uhlia.

Napriek tomu, vláda SR uznesením č. 356/2005 zo 4. mája 2005 rozhodla o výrobe elektriny z domáceho uhlia vo všeobecnom hospodárskom záujme (ďalej len „VHZ“). Cena elektriny vyrobenej z domáceho uhlia je teda za posledné roky viac ako dvojnásobná voči trhovej cene elektriny, ktorá je určená ako ročný priemer spotovej ceny elektriny na trhu a bez podpory, resp. dotačných mechanizmov by na trhu bola nepredajná. Na doplatenie rozdielu medzi výnosmi, nákladmi a primeraným ziskom pre výrobcu elektriny z domáceho uhlia preto Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „ÚRSO“)  vo svojich vyhláškach1 stanovuje spôsob výpočtu tzv. doplatku. Spôsob výpočtu doplatku je aktuálne stanovený v § 11 vyhlášky ÚRSO č. 18/2017 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike (ďalej len „vyhláška“). ÚRSO podľa § 11 ods. 4 vyhlášky každoročne, na základe vopred stanoveného vzorca vypočítava presnú výšku doplatku. Na tento účel ÚRSO kontroluje a schvaľuje jednotlivé faktory relevantné pre tento výpočet, okrem iného aj ekonomicky oprávnené variabilné náklady na výrobu elektriny z uhlia. 

Počas prešetrovania úrad zistil, že cena za nákup hnedého uhlia je dohodnutá až potom, ako prebehne schvaľovací proces pred ÚRSO a teda vychádza až z predpokladu oprávnenosti nákladov, ktoré ÚRSO v rámci doplatku schválil.
 
Úrad si zároveň dovoľuje uviesť, že posudzovanie výroby elektriny z domácich zdrojov uhlia na Slovensku prebieha v súčasnosti aj zo strany príslušných útvarov Európskej komisie, a to z hľadiska zlučiteľnosti príslušného opatrenia pomoci s vnútorným trhom podľa článku 107 ZFEÚ. Podľa čl. 107 ods. 1 ZFEÚ, ak nie je zmluvami ustanovené inak, pomoc poskytovaná členským štátom alebo akoukoľvek formou zo štátnych prostriedkov, ktorá narúša hospodársku súťaž alebo hrozí narušením hospodárskej súťaže tým, že zvýhodňuje určitých podnikateľov alebo výrobu určitých druhov tovaru, je nezlučiteľná s vnútorným trhom, ak ovplyvňuje obchod medzi členskými štátmi. Vzhľadom na postup Európskej komisie a na kompetencie ÚRSO je otázne, či je úrad oprávnený posudzovať tento prípad podľa zákona o ochrane hospodárskej súťaže.
 
Napriek tomu však úrad pristúpil aj k vyhodnoteniu skutočností zistených v prešetrovaní a zároveň skutočností uvedených v podnete týkajúcich sa namietaných vysokých cien. Podrobnejšie vyhodnotenie predmetných skutočností úrad zaslal dotknutým stranám a dospel k záveru, že nie je dostatok dôvodov na to, aby úrad ďalej pokračoval v prešetrovaní. Úrad preto prešetrovanie zastavil. Na záver úrad uvádza, že vysoká cena hnedého uhlia ťaženého v SR hlbinným spôsobom v porovnaní s cenami hnedého uhlia v iných krajinách, ťaženého povrchovým spôsobom je dôsledkom rozhodnutia vlády SR, ktorá prostredníctvom VHZ sleduje určité spoločenské ciele, ako napr. udržanie zamestnanosti a pod. Úrad nebude hodnotiť opodstatnenosť existencie hlbinnej ťažby hnedého uhlia v SR vzhľadom na to, že toto rozhodnutie je plne v kompetencii vlády SR.

 

Napr. Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 18/2017 Z. z., Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 260/2016 Z. z., Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 221/2013 Z. z., Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 225/2011 Z. z.