Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KARTELY: PMÚ SR rozhodol o pokute pre dvoch podnikateľov zabezpečujúcich pitný režim

Aktualizované:
Obsah
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor kartelov, (ďalej len „úrad“) dňa 11. 04. 2018 vydal rozhodnutie, ktorým vo veci dohody spočívajúcej v koordinácii aktivít dvoch podnikateľov v oblasti zabezpečovania pitného režimu, predovšetkým prostredníctvom dodávky vody, galónov a dávkovačov, vrátane poskytovania služieb s tým súvisiacich, uložil pokuty v celkovej výške 281 218 eur.
 
Zo zistení úradu vyplynulo, že v období rokov 2013 až 2014 dvaja podnikatelia koordinovali svoje aktivity v uvedenej oblasti zabezpečovania pitného režimu na území Slovenskej republiky, a to prostredníctvom schémy protisúťažných praktík, ktoré spočívali v dohode o určení cien, rozdelení trhu a koordinácie ich správania vo výberovom konaní.
 
Jednotlivé porušenia by v prípade ich samostatného posudzovania mohli byť vyhodnotené ako samostatné dohody alebo zosúladené postupy obmedzujúce hospodársku súťaž. Z okolností prípadu však vyplynulo, že tieto jednotlivé porušenia boli súčasťou celkového plánu podnikateľov v uvedenej oblasti zabezpečovania pitného režimu a boli vzájomne prepojené jedným cieľom, ktorým bolo v danej oblasti vylúčiť hospodársku súťaž medzi podnikateľmi.
 
Úrad v súvislosti s vyhodnotením podozrenia, že medzi podnikateľmi došlo k dohode obmedzujúcej súťaž v rozpore s § 4 zákona o ochrane hospodárskej súťaže a čl. 101 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, ktoré nadobudol v rámci vlastného prešetrovania, pristúpil k vykonaniu inšpekcií v priestoroch dotknutých podnikateľov. Následne úrad v priebehu prešetrovania a správneho konania získal podklady, najmä emailovú komunikáciu podnikateľov, ktorá potvrdila závery o existencii dohody spočívajúcej v koordinácii ich aktivít v oblasti zabezpečovania pitného režimu a konanie podnikateľov úrad vyhodnotil ako dohodu obmedzujúcu súťaž podľa § 4 zákona o ochrane hospodárskej súťaže v znení účinnom do 30. 06. 2014 a čl. 101 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.
 
Uvedené protisúťažné konanie podnikateľov je z hľadiska závažnosti klasifikované ako tzv. ťažký kartel – cieľová dohoda a už svojou samotnou povahou predstavuje formu spolupráce vykazujúcu dostatočný stupeň škodlivosti na hospodársku súťaž. Zároveň v praxi súťažných úradov patrí k najtvrdšie postihovaným porušeniam zákona.
 
Rozhodnutie úradu nie je právoplatné. Vzhľadom na to, že ide o prvostupňové rozhodnutie, proti ktorému účastníci konania môžu podať rozklad, úrad v tejto fáze neuvádza ďalšie podrobnosti o predmetnom rozhodnutí.