Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: PMÚ SR schválil koncentráciu podnikateľov Arca Investments, a. s., A&T Group, a. s., a ARTESIS EUROPE LIMITED

Aktualizované:
Obsah
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií, (ďalej len „úrad“) dňa 26. 04. 2018 schválil koncentráciu spočívajúcu v získaní spoločnej kontroly podnikateľov Arca  Investments, a. s., Plynárenská 7/A,  821  09 Bratislava (ďalej len „Arca Investments“) a A&T Group, a. s. so sídlom 524, 023 55 Vysoká nad Kysucou (ďalej len „A&T Group“) nad podnikateľom ARTESIS EUROPE LIMITED so sídlom Stasinou & Boumpoulinas 3, 1st floor, 1060 Nicosia, Cyperská republika (ďalej len „Artesis“), ako aj ďalšími podnikateľmi kontrolovanými Artesis.
 
Arca Investments patrí do skupiny Arca Capital, ktorá pôsobí najmä v nasledujúcich oblastiach: nehnuteľnosti, potravinárstvo, energetika, turizmus a rekreačné služby, IT  platformy a  aplikácie, maloobchodný predaj potravín a  automobilov, poľnohospodárstvo a spracovanie dreva, taktiež vo finančnej oblasti. V oznámení sa taktiež uvádza, že žiadny z podnikateľov skupiny Arca Capital nepôsobí v oblasti poskytovania služieb personálneho lízingu a ani v oblasti poskytovania tzv. recruitmentu.
 
A&T Group patrí do rovnomennej ekonomickej skupiny, ktorá pôsobí najmä v nasledujúcich oblastiach: poskytovanie ubytovacích služieb, prenájom nehnuteľností, poskytovanie cestnej nákladnej dopravy, diagnostika, opravy, údržba a prenájom motorových vozidiel. 
 
Artesis pred predmetnou koncentráciou patril do ekonomickej skupiny podnikateľov, kam patrí aj podnikateľ A&T Group. Artesis vykonáva kontrolu (výlučnú alebo spoločnú) nad viacerými spoločnosťami, okrem iných nad spoločnosťou Wincott People, a. s., Bratislava. Skupina Artesis pôsobí najmä v oblasti poskytovania služieb personálneho lízingu a v oblasti tzv. recruitmentu.
 
Vychádzajúc z informácií uvádzaných v oznámení predmetnej koncentrácie, úrad, vzhľadom na podnikateľské aktivity účastníkov koncentrácie, z hľadiska horizontálneho, ako aj ne-horizontálneho posúdenia vplyvu koncentrácie na podmienky hospodárskej súťaže neidentifikoval, že by predmetná koncentrácia značne narušila účinnú hospodársku súťaž na relevantnom trhu, najmä v dôsledku vytvorenia alebo posilnenia dominantného postavenia, a  teda neidentifikoval súťažné obavy v dôsledku posudzovanej koncentrácie.     
 
Po vyhodnotení získaných podkladov a informácií dospel úrad k záveru, že posudzovaná koncentrácia je v súlade s § 12 ods. 1 zákona o ochrane hospodárskej súťaže.
 
Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 24. 05. 2018.