Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: PMÚ SR schválil koncentráciu podnikateľov SODECIA Automotive Europe GmbH, MATADOR Automotive Vráble, a.s., a MATADOR Automotive Rus LLC

Aktualizované:
Obsah
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií, (ďalej len „úrad“) schválil dňa 15. 05. 2018 koncentráciu spočívajúcu v získaní priamej výlučnej kontroly podnikateľa SODECIA Automotive Europe GmbH, Attendorn, Nemecko (ďalej len „SAE“) nad podnikateľom MATADOR Automotive Vráble, a.s., Vráble (ďalej len „MAV“) a nad podnikateľom MATADOR Automotive Rus LLC, Nižný Novgorod, Rusko (ďalej len „MAR“).
 
Podnikateľ SAE patrí do ekonomickej skupiny spoločnosti Sodecia – Participações Sociais, SGPS, SA, Maia, Portugalsko (ďalej len „skupina Sodecia“). Podniká v oblasti výroby a dodávky štrukturálnych automobilových komponentov, pričom hlavné produktové portfólio predstavujú diely karosérie a bezpečnostných systémov. Skupina Sodecia ďalej pôsobí v oblasti výroby a dodávky podvozkov, hnacích častí strojov, častí prevodoviek a turbín pre automobilový priemysel, s geografickou pôsobnosťou nielen v Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „EHP“), ale aj v Amerike, Ázii a Južnej Afrike. Na území Slovenskej republiky pôsobí ako zahraničný dodávateľ.
 
Podnikateľ MAV je výrobcom a dodávateľom komponentov a spájaných zostáv pre automobilový priemysel. Jeho portfólio primárne tvoria vnútorné diely karosérie vozidla. Činnosť podnikateľa MAR je zameraná len na zváranie komponentov vyrobených podnikateľom MAV, ktoré následne realizuje výlučne na území Ruska. Podnikateľ MAV okrem Slovenskej republiky pôsobí aj v iných krajinách v rámci EHP.
 
Vychádzajúc z informácií predložených úradu, medzi aktivitami účastníkov koncentrácie dochádza k horizontálnemu prekrytiu pri niektorých dieloch karosérie vozidla. Tieto prekrytia však nevzbudzujú súťažné obavy, pretože spoločné podiely účastníkov koncentrácie nedosahujú úroveň ovplyvnených trhov. Zároveň medzi aktivitami účastníkov koncentrácie neexistuje vertikálny vzťah.
 
Po vyhodnotení získaných podkladov a informácií dospel úrad k záveru, že posudzovaná koncentrácia je v súlade s § 12 ods. 1 zákona o ochrane hospodárskej súťaže, keďže značne nenaruší účinnú súťaž na relevantnom trhu, najmä v dôsledku vytvorenia alebo posilnenia dominantného postavenia.

Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 01. 06. 2018.