Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: PMÚ SR uložil pokutu podnikateľovi EP Industries, a.s., za neoznámenie koncentrácie a jej predčasnú implementáciu

Aktualizované:
Obsah
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií, (ďalej len „úrad“) dňa 28. 05. 2018 vydal rozhodnutie, ktorým podľa § 38 ods. 1 písm. c) a d) zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže (ďalej len „zákon“) uložil podnikateľovi EP Industries, a.s., so sídlom Pařížská 130/26, 110 00 Praha 1, Česká republika (ďalej len „EPI“) pokutu v celkovej výške 18 000 eur.

Podnikateľ EPI porušil ustanovenie § 10 ods. 7 zákona tým, že neoznámil koncentráciu spočívajúcu v získaní priamej výlučnej kontroly podnikateľa EPI nad podnikateľom SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE, a.s., so sídlom Továrenská 210, 935 28 Tlmače (ďalej len „SES Tlmače“), ktorá vznikla dňa 30. 09. 2016 spôsobom, aký je uvedený v rozhodnutí úradu č. 774/2017/OK-2017/FV/3/1/028 predtým, ako začal vykonávať práva a povinnosti z nej vyplývajúce.

Zároveň podnikateľ EPI porušil ustanovenie § 10 ods. 11 zákona tým, že vykonával práva a povinnosti vyplývajúce z uvedenej koncentrácie predtým, ako úrad o nej právoplatne rozhodol. Porušenie podnikateľa EPI spočívalo v tom, že dňom zápisu zvýšenia základného imania do obchodného registra nadobudol práva akcionára ako spoločníka akciovej spoločnosti SES Tlmače.

Základným princípom v systéme posudzovania koncentrácie je ex ante kontrola. Predpokladom efektívnej kontroly koncentrácií, ktorá umožní predchádzať trvalému a nenapraviteľnému narušeniu hospodárskej súťaže je, aby koncentrácie, ktoré podliehajú kontrole úradu, boli úradu oznámené, a to predtým, ako sa začnú vykonávať práva a povinnosti z nich vyplývajúce.

Zákaz implementácie podľa § 10 ods. 11 zákona znamená, že podnikateľ nesmie vykonávať práva a povinnosti, ktoré z danej koncentrácie vyplývajú. Účelom je zabrániť tomu, aby došlo k  výkonu práv a povinností, ktoré z koncentrácie vyplývajú v čase, kedy nie je zrejmé, aký je jej dopad na hospodársku súťaž.

Pri ukladaní pokuty úrad vychádzal najmä zo závažnosti a z dĺžky trvania porušenia (v prípade implementácie predmetnej koncentrácie). V rámci závažnosti, okrem iného, zobral do úvahy skutočnosť, že v konečnom dôsledku vydal úrad rozhodnutie, ktorým s koncentráciou súhlasil a v prípade porušenia § 10 ods. 11 zákona prihliadol na rozsah úkonov, ktorými sa podnikateľ EPI dopustil v tomto prípade porušenia.
 
Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 13. 06. 2018.