Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: PMÚ SR schválil vytvorenie spoločného podniku podnikateľov ARCELORMITTAL SPAIN HOLDING SL a FRANKSTAHL Technology GmbH

Aktualizované:
Obsah
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií, (ďalej len „úrad“) schválil dňa 20. 07. 2018 koncentráciu spočívajúcu vo vytvorení plnofunkčného spoločného podniku (ďalej len „JV“) podnikateľmi ARCELORMITTAL  SPAIN  HOLDING SL, Španielsko (ďalej len „AMS“) a FRANKSTAHL Technology GmbH, Rakúsko (ďalej len „FST“).
 
Podnikateľ AMS patrí do ekonomickej skupiny spoločnosti ArcelorMittal S.A, Luxembursko (ďalej len „Skupina AM“), ktorá pôsobí v oblasti produkcie a distribúcie ocele a oceliarskych výrobkov,  v ťažbe nerastných surovín a jej pôsobenie je globálne. Skupina AM na území Slovenskej republiky pôsobí v oblasti výroby a distribúcie konštrukčných ocelí, konkrétne stavebných plechov, plochých oceliarskych výrobkov z uhlíkovej ocele, v oblasti výroby výliskov z platní vrstvených  a zozváraných podľa požiadaviek zákazníka a v oblasti distribúcie ocele prostredníctvom oceliarskeho servisného centra.
 
Podnikateľ FST patrí do ekonomickej skupiny spoločností (ďalej len „Skupina FS“), ktorá pôsobí predovšetkým v oblasti obchodovania s hutníckym materiálom, oceľou a oceľovými a nerezovými výrobkami a jej pôsobenie sa sústreďuje v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru. Na území Slovenskej republiky Skupina FS pôsobí ako obchodník s oceľovými výrobkami rôznych druhov.
 
Predmetom podnikania JV bude výroba oceľových výrobkov pre priemyselné využitie za využitia technológie 3D tlače. JV bude sídliť v Španielsku a bude podnikať pod názvom THESTEELPRINTERS SL.
 
Vychádzajúc z informácií predložených úradu, medzi aktivitami účastníkov koncentrácie navzájom a ani medzi aktivitami účastníkov koncentrácie a JV nedochádza k horizontálnemu prekrytiu. Skupina AM v súčasnosti vyrába oceľové výrobky, nie však za využitia technológie 3D tlače. Zároveň medzi aktivitami účastníkov koncentrácie a JV aktuálne neexistuje vertikálny vzťah. Po dokončení transakcie bude Skupina AM pôsobiť ako odberateľ časti produkcie JV.
 
Po vyhodnotení získaných podkladov a informácií dospel úrad k záveru, že posudzovaná koncentrácia je v súlade s § 12 ods. 1 zákona o ochrane hospodárskej súťaže, nakoľko značne nenaruší účinnú súťaž na relevantnom trhu, najmä v dôsledku vytvorenia alebo posilnenia dominantného postavenia.

Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 23. 07. 2018.