Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: PMÚ SR uložil podnikateľovi Invest Liptov, a.s., pokutu za predloženie nepravdivých informácií

Aktualizované:
Obsah
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií, (ďalej len „úrad“) dňa 16. 07. 2018 vydal rozhodnutie, ktorým uložil podnikateľovi Invest Liptov, a.s., (ďalej len „podnikateľ“) pokutu vo výške 3 360 eur za porušenie povinnosti ustanovenej v § 22 ods. 2 zákona o ochrane hospodárskej súťaže.

Úrad vykonával všeobecné prešetrovanie vo veci možného porušenia zákona spočívajúceho v neoznámení koncentrácie týkajúcej sa oblasti prevádzkovania rekreačných zariadení a poskytovania súvisiacich služieb, v rámci ktorého si úrad vyžiadal podklady a informácie aj od dotknutého podnikateľa. Podnikateľ porušil povinnosť upravenú v § 22 ods. 2 zákona o ochrane hospodárskej súťaže tým, že predložil úradu nepravdivé podklady a informácie.

Právomoc požadovať podklady a informácie v rámci prešetrovania predstavuje jednu z dôležitých a najčastejšie využívaných vyšetrovacích právomocí úradu.

Nepredkladanie úplných a pravdivých požadovaných podkladov a informácií v úradom stanovenej lehote má negatívny dopad na možnosť efektívneho výkonu pôsobnosti úradu pri ochrane hospodárskej súťaže. Takýmto konaním sa sťažuje prešetrovanie úradu, sťažuje sa tým i možnosť odhaliť a dokázať porušenie pravidiel hospodárskej súťaže. Úrad v tejto súvislosti poukazuje na význam predloženia pravdivých a úplných podkladov a informácií zo strany podnikateľov, keďže ich odpovede môžu významne prispieť k vyjasneniu skutkového stavu.

Vzhľadom na okolnosti prípadu úrad uložil podnikateľovi pokutu na hornej hranici zákonného rozpätia (do 1 % z obratu).

Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 31. 7. 2018.