Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

PMÚ SR uložil pokutu podnikateľovi Ochranné združenie interpretov Slovenska za nepredloženie podkladov a informácií v stanovenej lehote

Aktualizované:
Obsah
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor zneužívania dominantného postavenia a vertikálnych dohôd, (ďalej len „úrad“) dňa 26. 06. 2018 vydal rozhodnutie, ktorým podľa § 38a ods. 1 písm. a) zákona o ochrane hospodárskej súťaže (ďalej len „zákon“) uložil podnikateľovi Ochranné združenie interpretov Slovenska so sídlom Tomášikova 5/A, 821 01  Bratislava, IČO: 30 778 743 (ďalej len „OZIS“) pokutu vo výške 1 000 eur za nepredloženie podkladov a informácií v úradom určenej lehote, čím podnikateľ porušil povinnosť ustanovenú v § 22 ods. 2 zákona.
 
Úrad dňa 30. 03. 2017 začal prešetrovanie v oblasti výkonu kolektívnej správy práv podľa autorského zákona na území Slovenskej republiky s cieľom zistiť, či prešetrované konanie v predmetnej oblasti môže predstavovať porušenie zákona, a teda či existuje dôvod na začatie správneho konania.
 
V rámci tohto prešetrovania úrad oslovil, okrem iných subjektov, aj podnikateľa OZIS ako organizáciu vykonávajúcu kolektívnu správu práv na území Slovenskej republiky. Dňa 14. 11. 2017 úrad požiadal OZIS o predloženie podkladov a informácií úzko súvisiacich s predmetom prešetrovania. Na žiadosť OZIS bola pôvodná lehota na predloženie predmetných podkladov a informácií predĺžená celkovo na 27 pracovných dní. Tieto písomnosti podnikateľ OZIS riadne prevzal.
 
Požadované informácie a podklady neboli predložené úradu ani napriek urgenciám. Úrad teda otvoril správne konanie vo veci nepredloženia podkladov a informácií v úradom určenej lehote. Podnikateľovi OZIS úrad doručoval výzvu pred vydaním rozhodnutia a samotné rozhodnutie. Do dnešného dňa podnikateľ OZIS nepredložil predmetné podklady a informácie a počas roka 2018 neprevzal v odbernej lehote ani jednu písomnosť jemu adresovanú v rámci komunikácie s úradom v súvislosti s predmetným správnym konaním. Doručenie predmetných dokumentov teda prebehlo v zmysle správneho poriadku (fikcia doručenia), t. j. písomnosť sa považuje za doručenú dňom vrátenia nedoručenej zásielky správnemu orgánu (po uplynutí úložnej doby na pošte, ktorá je 18 kalendárnych dní), a to aj vtedy, ak ten, kto je oprávnený konať za právnickú osobu, sa o tom nedozvie.
 
Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 08. 08. 2018.