Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

PMÚ SR zverejnil postup určovania pokút v prípadoch porušení súťažných pravidiel

Aktualizované:
Obsah
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) publikoval Metodický pokyn o postupe pri určovaní pokút v prípadoch zneužívania dominantného postavenia a dohôd obmedzujúcich súťaž (ďalej len „metodický pokyn“), ktorý je v účinnosti od dňa 1. 9. 2018.

Uvedený metodický pokyn je revíziou metodického pokynu vydaného v roku 2014. Nové znenie metodického pokynu zohľadňuje predchádzajúcu prax úradu a najnovší vývoj v oblasti ukladania pokút, ktorá reflektuje okrem iného aj zmeny vo vývoji štruktúry a charakteru prípadov v súčasnosti posudzovaných úradom. Cieľom revízie je transparentne informovať verejnosť o postupe úradu pri ukladaní pokút za porušenie zákona o ochrane hospodárskej súťaže zneužitím dominantného postavenia alebo účasťou na dohode obmedzujúcej súťaž.

Návrh metodického pokynu úrad predstavil verejnosti minulý rok počas konferencie1. Následne otvoril  verejnú konzultáciu2, v rámci ktorej dostal viaceré pripomienky, ktorými sa zaoberal. Touto cestou úrad vyjadruje vďaku odbornej verejnosti za postrehy. O spracovaní pripomienok bude úrad informovať verejnosť 11. 10. 2018 na pripravovanej konferencii3 a zároveň počas nej bližšie predstaví znenie jednotlivých častí metodického pokynu, ako aj dôvody, ktoré úrad viedli k takejto úprave.

Kompletné znenie je dostupné na tomto webovom odkaze.