Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: PMÚ SR schválil koncentráciu podnikateľov Karlovarské minerální vody, a.s., PEPSICO CZ, s.r.o, PEPSI-COLA SR, s.r.o., a Fővárosi Ásványvíz - és Üdítőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Aktualizované:
Obsah
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií, (ďalej len „úrad“) dňa 20. 08. 2018 schválil koncentráciu spočívajúcu v získaní nepriamej výlučnej kontroly podnikateľom Karlovarské minerální vody, a.s., Česká republika (ďalej len „KMV“) nad podnikateľmi PEPSICO CZ, s.r.o, Česká republika, PEPSI-COLA SR, s.r.o., Slovenská republika a hlavnými zložkami podnikania podnikateľa Fővárosi Ásványvíz - és Üdítőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Maďarsko a nad ich aktivitami výroby a/alebo distribúcie nealkoholických nápojov a sirupov (ďalej len „NAN“) a čipsov a pochutín na území SR, ČR a Maďarska na základe licencií (ďalej len „cieľové spoločnosti“).
 
Skupina KMV pôsobí najmä v oblasti výroby, distribúcie a predaja NAN, a to predovšetkým v ČR, SR, Rakúsku, Maďarsku, Nemecku a Poľsku. Taktiež prevádzkuje predajné automaty na predaj pochutín, nápojov a iného občerstvenia v ČR, SR a v Maďarsku.
 
Cieľové spoločnosti sú aktívne predovšetkým v oblasti výroby a predaja NAN na území SR, ČR a Maďarska. Taktiež dodávajú zemiakové lupienky značky Lays a ochutené pochutiny pod značkou Cheetos.
 
Aktivity KMV a cieľových spoločností sa prekrývajú v dodávkach niektorých NAN do tzv. off-trade segmentu (najmä maloobchodné reťazce predaja potravín) a do tzv. on-trade segmentu (najmä hotely, reštaurácie a pod.), v rámci ktorých úrad analyzoval horizontálne (unilaterálne, ako aj portfóliové) účinky koncentrácie. Keďže KMV (VERY GOODIES SK) poskytuje predaj NAN a iného tovaru (napríklad pochutín, čipsov, kávy) aj prostredníctvom predajných automatov, úrad taktiež posudzoval koncentráciu z hľadiska vertikálnych účinkov.
 
Oznamovateľ v rámci dodávok NAN a čipsov/pochutín do off-trade a v rámci dodávok NAN a čipsov/pochutín do on-trade identifikoval viacero tovarových relevantných trhov, ktoré sa v niektorých prípadoch nezhodovali s predchádzajúcou rozhodovacou praxou úradu. Preto úrad analyzoval vplyv koncentrácie na podmienky hospodárskej súťaže na rôznych alternatívne vymedzených tovarových relevantných trhoch priestorovo daných územím SR. Úrad sa zaoberal rôznymi alternatívami relevantných trhov a bližšie posúdil aj portfóliové účinky koncentrácie, a to aj s ohľadom na námietky ku koncentrácii predložené dvoma podnikateľmi počas správneho konania.
 
Horizontálne účinky koncentrácie
 
Off-trade
 
V rámci analýzy horizontálnych unilaterálnych účinkov koncentrácie na niektorých alternatívne vymedzených trhoch úrad vykonal hlbšiu analýzu vplyvu koncentrácie na podmienky hospodárskej súťaže. Úrad sa v týchto prípadoch podrobnejšie zaoberal štruktúrou danej alternatívy trhu, pozíciami jednotlivých značiek, prípadne blízkosťou substitúcie, ak to bolo relevantné.
Išlo o dodávky:
  • neochutených vôd (v alternatívach: neochutené vody všetkých typov, neochutené nesýtené vody a neochutené sýtené vody),
  • ochutených vôd (v alternatívach: ochutené vody bez započítania sirupov, ochutené vody vrátane sirupov),
pričom v týchto prípadoch zistil, že cieľové spoločnosti tu pôsobia v nevýznamnom rozsahu (nimi dodávaný NAN dosiahol nižšiu pozíciu) a vzhľadom na existenciu významného konkurenta alebo konkurentov, resp. významnej značky alebo značiek daného typu NAN konkurenta úrad neidentifikoval negatívne účinky koncentrácie,  
  • kolových nápojov, tonikov, RTD/ľadových čajov, ostatných sýtených NAN (v rôznych alternatívach),
kde podnikateľ KMV pôsobil v SR v nevýznamnom rozsahu (ním dodávaný, resp. dodávané NAN daného typu dosiahli nižšie pozície) a tiež vzhľadom na existenciu významného konkurenta alebo konkurentov, resp. významnej značky alebo značiek NAN konkurenta úrad neidentifikoval negatívne účinky koncentrácie.
 
V rámci dodávok NAN do off-trade úrad dospel k záveru, že koncentráciou nedôjde k zníženiu účinnej súťaže v dôsledku horizontálnych unilaterálnych efektov. KMV koncentráciou doplní portfólio ním dodávaných NAN o produkty cieľových spoločností, ktoré podnikateľ KMV nedodával alebo dodával v minimálnom rozsahu.
 
V rámci analýzy portfóliových účinkov koncentrácie úrad, zohľadnením sily KMV po koncentrácii v dodávkach jednotlivých typov NAN vyjadrenej podielom na trhu a jeho pozíciou v rámci dodávateľov NAN a pozíciou jeho značiek vzhľadom na umiestnenia najväčších konkurentov a ich značiek, nezistil, že by podnikateľ KMV v dôsledku predmetnej koncentrácie mal schopnosť prenášať trhovú silu z jedného trhu na iný trh prostredníctvom viazania alebo balíčkovania tovarov (prípadne prostredníctvom iných vylučovacích praktík). V rámci dodávok NAN sú v tejto oblasti prítomní minimálne ďalší dvaja konkurenti, ktorí disponujú porovnateľným portfóliom NAN v rámci jednotlivých kategórií so značkami s významnou pozíciou, s výnimkou kategórií neochutených minerálnych vôd sýtených/nesýtených. Tu je však prítomný minimálne ďalší významný konkurent, a to tak v oblasti sýtených minerálnych vôd, ako aj nesýtených minerálnych vôd, čo poukazuje na to, že stratégia viazania alebo balíčkovania tovarov s cieľom vylúčiť konkurentov z hospodárskej súťaže by pre KMV nebola úspešná.
 
On-trade
 
V rámci analýzy horizontálnych unilaterálnych účinkov koncentrácie v on-trade segmente neboli identifikované negatívne účinky koncentrácie na jednotlivých relevantných trhoch, kde dochádzalo k prekrytiu aktivít KMV a cieľových spoločností, a to z dôvodu  najmä nevýznamného pôsobenia KMV v SR v tomto segmente. 
 
V rámci analýzy portfóliových účinkov koncentrácie v on-trade segmente úrad zistil, že na každom z alternatívne vymedzenom relevantnom trhu bude naďalej po koncentrácii existovať významný konkurent (resp. významní konkurenti) KMV. Podnikateľ KMV teda v dôsledku predmetnej koncentrácie nebude mať schopnosť v oblasti dodávok NAN do on-trade v SR prenášať trhovú silu z jedného trhu na iný trh prostredníctvom viazania alebo balíčkovania tovarov (prípadne prostredníctvom iných vylučovacích praktík), čím by mohlo dôjsť k obmedzeniu schopnosti alebo motívov aktuálnych alebo potenciálnych konkurentov vyvíjať konkurenčný tlak na koncentrujúcich sa podnikateľov. Navyše, existencia minimálne ďalších dvoch konkurentov, ktorí disponujú porovnateľným portfóliom NAN so značkami s významnou pozíciou, a  to najmä s ohľadom na pre on-trade rozhodujúcu kategóriu kolových nápojov, poukazuje na to, že stratégia viazania alebo balíčkovania tovarov s cieľom vylúčiť konkurentov z hospodárskej súťaže by nebola pre podnikateľa KMV úspešná. 
 
 
Vertikálne účinky koncentrácie  
 
Úrad zistil, že vzhľadom na dosiahnutý podiel KMV v oblasti predaja NAN, pochutín, čipsov prostredníctvom predajných automatov, existenciu významného konkurenta, ako aj ďalších konkurentov, a vzhľadom aj na to, že na relevantných trhoch, kde pôsobia iba cieľové spoločnosti alebo kde sa cieľové spoločnosti prekrývajú s KMV, nebol zistený (kombinovaný) podiel 30 % a viac. Pritom bol identifikovaný minimálne jeden, vo väčšine prípadov však viacerí dodávatelia s významnými značkami a neboli identifikované negatívne účinky koncentrácie z dôvodu vertikálneho prepojenia.  
 
Po vyhodnotení získaných podkladov a informácií dospel úrad k záveru, že posudzovaná koncentrácia je v súlade s § 12 ods. 1 zákona o ochrane hospodárskej súťaže, keďže značne nenaruší účinnú súťaž na relevantnom trhu, najmä v dôsledku vytvorenia alebo posilnenia dominantného postavenia.

Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 04. 09. 2018.