Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KARTELY: PMÚ SR uložil pokuty za kartelovú dohodu podnikateľov v oblasti stavebníctva

Aktualizované:
Obsah
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor kartelov, (ďalej len „úrad“) dňa 5. 10. 2018 vydal rozhodnutie, ktorým uložil podnikateľom PINGUIN, s.r.o., so sídlom Garbiarska 11, 040 01 Košice a HORADSTAV, s.r.o., so sídlom Betliarska 12, 851 07 Bratislava pokuty v celkovej výške 307 546 EUR za uzatvorenie kartelovej dohody.

Jej predmetom bola koordinácia postupu podnikateľov pôsobiacich v oblasti realizácie stavebných prác a dodávok zariadení pri podávaní ponúk vo verejnom obstarávaní vyhlásenom dňa 2. 12. 2010 obstarávateľom PATRIA, n.o., so sídlom Drienovecké kúpele 497, 044 01 Drienovec, s predmetom zákazky „Realizácia stavby Rehabilitačný dom s ubytovaním pre dôchodcov, Drienovecké kúpele, Drienovec“.

Uvedený projekt bol financovaný z prostriedkov Európskych štrukturálnych a investičných fondov.

Z podkladov a informácií, ktoré mal úrad k dispozícii vyplynulo, že medzi uvedenými podnikateľmi došlo v roku 2010 k dojednaniam o postupe pri podávaní súťažných ponúk v tomto verejnom obstarávaní.

Konanie podnikateľov úrad vyhodnotil ako dohodu obmedzujúcu súťaž spočívajúcu v priamom alebo nepriamom určení cien tovaru, v rozdelení trhu a v koluzívnom správaní v procese verejného obstarávania, ktorá je podľa § 4 zákona o ochrane hospodárskej súťaže zakázaná.

Úrad v tejto súvislosti uvádza, že kolúzia v procese verejného obstarávania, resp. verejnej obchodnej súťaže patrí svojou povahou medzi najzávažnejšie porušenia súťažných pravidiel.

Rozhodnutie úradu nadobudlo právoplatnosť dňa 5. 11. 2018.