Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

PMÚ SR začal správne konanie vo veci možnej dohody obmedzujúcej súťaž v oblasti predaja detského tovaru

Aktualizované:
Obsah
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor zneužívania dominantného postavenia a vertikálnych dohôd, (ďalej len „úrad“) dňa 25. 1. 2019 z vlastného podnetu začal správne konanie vo veci možnej dohody obmedzujúcej súťaž podľa § 4 ods. 1 v spojení s § 4 ods. 4 písm. a) zákona o ochrane hospodárskej súťaže (ďalej len „zákon“) a čl. 101 ods. 1 písm. a) Zmluvy o fungovaní Európskej únie v oblasti predaja detského tovaru.
 
Úrad na základe vykonaného prešetrovania získal informácie a podklady nasvedčujúce tomu, že v uvedenej oblasti mohla byť uplatňovaná vertikálna dohoda obmedzujúca súťaž. Táto dohoda sa mohla týkať určovania cien pre ďalší predaj (tzv. resale price maintenance, RPM).
 
Podľa § 38 ods. 1 zákona úrad za porušenie zákazu dohody obmedzujúcej súťaž uloží podnikateľovi pokutu do 10 % z obratu podľa § 3 ods. 5 zákona za predchádzajúce účtovné obdobie.

Začatie správneho konania neznamená, že účastník konania porušil súťažné pravidlá a ani neprejudikuje závery, ku ktorým môže úrad dospieť v rozhodnutí.