Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: PMÚ SR schválil koncentráciu podnikateľov BUDAMAR LOGISTICS, a. s., Optifin Invest, s. r. o., ELH Eisenbahnlaufwerke Halle GmbH & Co. KG, WBN Waggonbau Niesky GmbH a WBN Zwischenholding GmbH

Aktualizované:
Obsah
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií, (ďalej len „úrad“) dňa 18. 12. 2018 schválil koncentráciu, ktorá spočíva v získaní spoločnej kontroly podnikateľmi BUDAMAR LOGISTICS, a. s., Bratislava (ďalej len „Budamar“) a Optifin Invest, s. r. o., Bratislava (ďalej len „Optifin“) (ďalej spoločne len „Oznamovatelia“) nad podnikateľom ELH Eisenbahnlaufwerke Halle GmbH & Co. KG, Nemecko (ďalej len „ELH“) a nad aktívami spoločností WBN Waggonbau Niesky GmbH, Nemecko (ďalej len „WB Niesky prevádzka“) a WBN Zwischenholding GmbH, Nemecko.
 
Spoločnosť Optifin je materskou spoločnosťou podnikateľskej skupiny Optifin a jej jedinou činnosťou je správa spoločností patriacich do tejto ekonomickej skupiny. Je vlastnená a spoločne kontrolovaná pánmi Michalom Lazarom a Alexejom Beljajevom. Skupina Optifin spravuje a rozvíja portfólio spoločností, ktoré sú aktívne v rôznych oblastiach, a to najmä v medzinárodnej a tuzemskej doprave, strojárstve, odpadovom hospodárstve, hutníctve a v informačných technológiách.
 
Skupina Budamar sa zameriava najmä na zasielateľstvo, nákladnú dopravu (železničná, cestná aj riečna), ďalej na colno-deklaračné služby, poskytovanie služieb prekládky tovarov, skladovanie, výrobu a opravy osobných železničných vozňov a dieslových motorových jednotiek a prenájom lokomotív, nákladných železničných vozňov a plavidiel.
   
Podnikatelia Optifin a Budamar už pred koncentráciou spoločne kontrolovali podnikateľa Tatravagónka, ktorý pôsobí najmä v oblasti výroby nákladných železničných vozňov a výroby podvozkov pre nákladné železničné vozne (najmä pre vlastnú výrobu železničných vozňov).
 
Nadobúdaná spoločnosť  ELH sa zameriava na výrobu podvozkov, a to pre nákladné železničné vozne, a špeciálnych podvozkov pre rôzne špeciálne vozidlá, vrátane špeciálnych vlakov. Okrajovo sa zaoberá aj modernizáciou nákladných železničných vozňov a vo veľmi malej miere realizuje aj bežné opravy podvozkov. Nákladné železničné vozne nevyrába.

Nadobúdaná spoločnosť (resp. jej aktíva) WB Niesky prevádzka vykonáva najmä výrobu nákladných železničných vozňov, výrobu podvozkov pre koľajové vozidlá a výrobu komponentov na rôzne koľajové vozidlá, vrátane výroby karosérií pre električky.
 
WBN Zwischenholding GmbH nevykonáva žiadnu podnikateľskú činnosť navonok, prenajíma svoj majetok potrebný na prevádzku WB Niesky prevádzka.
 
Úrad pri posudzovaní zobral do úvahy skutočnosť, že pred koncentráciou podnikateľa ELH kontroloval podnikateľ Optifin, ako aj skutočnosť, že už pred koncentráciou existovalo prepojenie podnikateľa ELH s podnikateľom Tatravagónka, ktorého pred koncentráciou spoločne kontrolovali podnikatelia Budamar a Optifin. Prepojenie spoločností ELH a Tatravagónka teda existovalo už pred koncentráciou. V rámci identifikácie relevantných trhov, ktoré sú relevantné v rámci posudzovania dopadov predmetnej koncentrácie na podmienky hospodárskej súťaže, sa úrad sústredil na tie aktivity účastníkov koncentrácie, v prípade ktorých horizontálny alebo nehorizontálny (vertikálny alebo konglomerátny) vzťah vzniká v dôsledku predmetnej koncentrácie.
 
V rámci horizontálnych účinkov predmetnej koncentrácie sa úrad zaoberal výrobou štandardných nákladných železničných vozňov, kde pôsobí podnikateľ Tatravagónka a podnikateľ WB Niesky prevádzka. Z hľadiska nimi dosiahnutých trhových podielov v tejto oblasti, v spojení s malým prírastkom trhového podielu WB Niesky prevádzka, ako aj vzhľadom na existenciu významného konkurenta (Spoločný podnik Greenbrier Companies Inc. – AstraRail Management GmbH) úrad neidentifikoval negatívne horizontálne účinky predmetnej koncentrácie v tejto oblasti.
 
V rámci horizontálnych účinkov predmetnej koncentrácie sa úrad zaoberal ďalej oblasťou výroby podvozkov pre štandardné nákladné železničné vozne, kde pôsobia podnikatelia Tatravagónka, ELH a WB Niesky prevádzka. Úrad odhadol trhové podiely predmetných podnikateľov vychádzajúc z objemu výroby podvozkov, pričom bral do úvahy aj skutočnosť, že väčšina objemu výroby podvozkov je sústredená interne, u výrobcov koľajových vozidiel, len časť objemu výroby sa vyrába pre tretie strany.  Trhové podiely úrad odhadoval vychádzajúc z objemu výroby podvozkov určenej pre tretie strany. Vzhľadom na malý prírastok trhového podielu WB Niesky prevádzka  k aktivitám Tatravagónka a ELH v oblasti výroby štandardných podvozkov pre nákladné železničné vozne, v spojení so skutočnosťou, že štandardné podvozky vyrábajú všetci významní konkurenti účastníkov koncentrácie, úrad neidentifikoval negatívne účinky predmetnej koncentrácie v tejto oblasti.
 
V rámci posúdenia unilaterálnych ne-horizontálnych účinkov predmetnej koncentrácie úrad v nižšie uvedených oblastiach pôsobenia účastníkov koncentrácie neidentifikoval negatívne účinky posudzovanej koncentrácie na podmienky hospodárskej súťaže, pričom posudzoval najmä nasledujúce vertikálne vzťahy:
 
Výroba a predaj štandardných nákladných železničných vozňov vs. výroba a predaj štandardných podvozkov pre nákladné železničné vozne:
Úrad vzal do úvahy, že v dôsledku koncentrácie dochádza k nevýznamnému prekrytiu aktivít skupiny Tatravagónka a WB Niesky prevádzka v oblasti výroby a predaja nákladných železničných vozňov, ako aj v oblasti výroby a predaja štandardných podvozkov pre nákladné železničné vozne, a to predovšetkým v dôsledku malého prírastku trhového podielu WB Niesky prevádzka k podielu podnikateľa Tatravagónka (aj ELH v prípade podvozkov).
 
Výroba a predaj štandardných nákladných železničných vozňov (Tatravagónka) vs. výroba a predaj hliníkových komponentov pre vysokostenné (kryté, paletové) vozne (WB Niesky prevádzka):
Tu vzal úrad do úvahy podiely účastníkov koncentrácie a skutočnosť, že v prípade vysokostenných vozňov ide o najmenej využívaný typ nákladného železničného vozňa a že predmetný typ komponentu na výrobu tohto typu nákladného železničného vozňa vyrába tiež minimálne najväčší výrobca nákladných železničných vozňov v Európe - Spoločný podnik Greenbrier Companies Inc. – AstraRail Management GmbH.
 
Výroba a predaj nákladných železničných vozňov vs. poskytovanie služieb nákladnej železničnej dopravy, prenájmu nákladných železničných vozňov, zasielateľstva:
Úrad vzal do úvahy výrobnú kapacitu podnikateľa Tatravagónka, trhové podiely účastníkov koncentrácie v uvedených oblastiach, zistenia, kto sú hlavnými zákazníkmi výrobcov nákladných železničných vozňov, informáciu, že ani skupina Optifin a ani skupina Budamar (významne) nevyužívali svoju flotilu nákladných železničných vozňov pri poskytovaní zasielateľstva, ako aj informácie o tendroch na rôzne typy nákladných vozňov, ktorých sa podnikateľ Tatravagónka a WB Niesky prevádzka zúčastnili za roky 2015 až 2018.
 
Z hľadiska posúdenia koordinačných ne-horizontálnych (najmä však vertikálnych) účinkov predmetnej koncentrácie, t. j. vplyvu získania spoločnej kontroly Oznamovateľov nad podnikateľmi ELH a aktívami podnikateľa WB Niesky prevádzka na vznik alebo posilnenie koordinácie skupiny Optifin a skupiny Budamar na relevantných trhoch, na ktorých pôsobia obe tieto skupiny podnikateľov, t. j. v  oblasti poskytovania služieb nákladnej železničnej dopravy, prenájmu nákladných železničných vozňov a zasielateľstva, úrad v plnom rozsahu odkázal na závery uvedené vo svojom rozhodnutí č. 2018/KOV/SKO/3/16 zo dňa 14. 6. 2018. Tie platia i pre toto správne konanie najmä vzhľadom na malý prírastok trhových podielov v oblasti výroby nákladných železničných vozňov, ako i podvozkov, vzhľadom na rozsah aktivít nadobúdaného podnikateľa WBN Niesky prevádzka.
 
Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 19. 12. 2018.