Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: PMÚ SR schválil koncentráciu podnikateľov Webasto SE a Webasto Donghee Holdings Co., Ltd.

Aktualizované:
Obsah
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií, (ďalej len „úrad“) dňa 30. 11. 2018 schválil koncentráciu spočívajúcu v získaní nepriamej výlučnej kontroly podnikateľa Webasto SE, Nemecká spolková republika (ďalej len „Webasto“) nad podnikateľom Webasto Donghee Holdings Co., Ltd., Kórejská republika (ďalej len „WDHC“).
 
Podnikateľ Webasto stojí na čele ekonomickej skupiny Webasto, ktorá podniká predovšetkým v oblasti výroby a predaja automobilových súčiastok a príslušenstva – strešné systémy, termo systémy (vykurovanie a chladenie), batériové systémy a nabíjacie riešenia. Na území Slovenskej republiky (ďalej len „SR“) pôsobí vo výrobe a predaji termo systémov a strešných systémov pre kabriolety, zároveň je v SR aktívna prostredníctvom spoločne kontrolovanej spoločnosti, ako je nižšie uvedené. 
 
Podnikateľ WDHC je pred koncentráciou nepriamo spoločne kontrolovaný podnikateľom Webasto a ekonomickou skupinou DONGHEE. Predmetnou koncentráciou dochádza teda k zmene zo spoločnej na výlučnú kontrolu podnikateľa Webasto. Nadobúdaný podnikateľ WDHC a jeho dcérske spoločnosti pôsobia v oblasti výroby a predaja strešných systémov pre automobily, pričom na území SR pôsobí prostredníctvom spoločnosti Webasto Donghee Slovakia, s. r. o., so sídlom SNP 768/150, 013 24 Strečno, ktorá vyrába a predáva panoramatické strešné okná pre automobily.
 
Vychádzajúc z informácií predložených úradu, medzi aktivitami účastníkov koncentrácie dochádza k horizontálnemu prekrytiu aktivít v oblasti strešných systémov pre automobily, pričom na území Európskeho hospodárskeho priestoru (a teda aj SR) toto prekrytie existuje len v segmente panoramatických strešných okien pre automobily. V rámci hodnotenia dopadov koncentrácie úrad vzal do úvahy jednak skutočnosť, že cieľová spoločnosť bola spoločne kontrolovaná podnikateľom Webasto už pred koncentráciou, a jednak skutočnosť, že podľa predložených informácií bola vytvorená na účel dodávok strešných okien konkrétnemu odberateľovi, resp. výrobcovi automobilov konkrétnej značky, pričom žiadne ďalšie dodávky (mimo predmetného odberateľa) nerealizuje ani sa nezúčastňovala tendrov na dodávku predmetných produktov. Potenciálny vertikálny vzťah v rámci dodávky komponentov na výrobu strešných okien je z hľadiska posúdenia dopadov koncentrácie zanedbateľný.
 
Po vyhodnotení získaných podkladov a informácií dospel úrad k záveru, že posudzovaná koncentrácia je v súlade s § 12 ods. 1 zákona o ochrane hospodárskej súťaže, keďže značne nenaruší účinnú súťaž na relevantnom trhu, najmä v dôsledku vytvorenia alebo posilnenia dominantného postavenia alebo v dôsledku koordinácie súťažného správania.

Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 04. 12. 2018.