Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: PMÚ SR schválil koncentráciu podnikateľov ČEZ ESCO, a.s., SPRAVBYTKOMFORT, a.s., a SERVISKOMFORT, s.r.o.

Aktualizované:
Obsah
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií, (ďalej len „úrad“) dňa 07. 11. 2018 schválil koncentráciu spočívajúcu v získaní priamej výlučnej kontroly podnikateľa ČEZ ESCO, a.s., Česká republika nad podnikateľmi SPRAVBYTKOMFORT, a.s., Prešov (ďalej len „SPRAVBYTKOMFORT“) a SERVISKOMFORT, s.r.o., Prešov (ďalej len „SERVISKOMFORT“).
 
Spoločnosť ČEZ ESCO je dcérskou spoločnosťou spoločnosti ČEZ, a.s., ktorá je jedným z najväčších výrobcov elektriny v regióne strednej a juhovýchodnej Európy (ďalej len „skupina ČEZ“). Väčšina výrobných kapacít je sústredená v materskej spoločnosti v Českej republike. Hlavným predmetom činnosti spoločnosti ČEZ ESCO (vrátane jej dcérskych spoločností) je energetické poradenstvo, výstavba energetických zariadení vrátane kogeneračných jednotiek, zariadení pre tepelnú energetiku, výroba a montáž rozvodných zariadení, výroba a dodávka tepla vrátane dodávky tepla z kogeneračnej jednotky, prevádzkovanie energetického hospodárstva, prevádzkovanie elektrických zariadení, lokálne distribučné sústavy, servis zariadení pre výrobu tepla a elektriny, technický facility management, výstavba a správa verejného osvetlenia, osvetľovanie priemyselných objektov, energetické úspory, výkup flexibility a elektromobilita.
 
Na území Slovenskej republiky pôsobí skupina ČEZ v nasledujúcich oblastiach: energetické poradenstvo, osvetľovanie priemyselných objektov, služby v oblasti technického vybavenia bytov, projektovania, výroby, dodávky a údržby vzduchotechniky a chladiacej techniky, ďalej pôsobí prostredníctvom spoločnosti ČEZ Teplárenská v oblasti dodávok teplej úžitkovej vody, prostredníctvom ČEZ Slovensko v oblasti predaja elektriny a zemného plynu zákazníkom zo segmentu veľkoodberu a maloodberateľom, t. j. stredným a veľkým firmám, ako aj prostredníctvom spoločností ČEZ Energetické služby a EVČ v oblasti výstavby energetických zariadení - kogeneračných jednotiek, zariadení pre tepelnú energetiku, rozvodových zariadení. Portfólio služieb skupiny ČEZ na území Slovenskej republiky sa tento rok rozšírilo o služby súvisiace s výrobou a dodávkou tepla a teplej úžitkovej vody, správy bytov a nehnuteľností, resp. o údržbu tepelných zariadení. Spoločnosť Bytkomfort, resp. jej dcérske spoločnosti pôsobia v mestách Nové Zámky, Šaľa, Hurbanovo, Komárno a Bratislava.
 
Spoločnosť SPRAVBYTKOMFORT pôsobí v oblastiach výroby a dodávky tepla a teplej úžitkovej vody, výroby elektriny a správy bytov a nehnuteľností. Svoje aktivity vyvíja na území mesta Prešov. Spoločnosť SERVISKOMFORT poskytuje služby v oblasti údržby priemyselných tepelných zariadení, bežnej údržby bytov vrátane vodoinštalačných prác, elektroinštalačných prác, plynoinštalačných prác, údržby výťahov a iných údržieb, montáží a výmen súvisiacich s údržbou bytov a nehnuteľností. Svoje aktivity vyvíja takisto na území mesta Prešov.
 
Vychádzajúc z vyššie uvedených činností, ktoré účastníci koncentrácie vykonávajú, dochádza v predmetnom prípade k horizontálnemu prekrytiu aktivít v oblasti výroby a dodávky tepla a teplej úžitkovej vody, správy bytov a nehnuteľností, resp. v oblasti údržby tepelných zariadení. V rámci posúdenia horizontálnych účinkov koncentrácie sa úrad zaoberal najmä oblasťou výroby a dodávky tepla a teplej úžitkovej vody. Z hľadiska predošlej rozhodovacej praxe je možné vymedziť relevantný trh výroby a dodávky tepla z priestorového hľadiska územím rozvodného potrubia, do ktorého je pripojený daný zdroj výroby tepla. Relevantné trhy výroby a dodávky tepla, na ktorých pôsobí skupina ČEZ a nadobúdaný podnikateľ SPRAVBYTKOMFORT, sú vymedzené rozsahom tepelnej rozvodnej siete na územiach, na ktorých tieto prevádzkujú, teda nepôsobia na rovnakých priestorových relevantných trhoch. Vychádzajúc z oznámenia sa úrad ďalej bližšie zaoberal vertikálnym vzťahom pokiaľ ide o oblasť dodávok plynu priemyselným odberateľom, kde pôsobí skupina ČEZ, a oblasť výroby tepla, kde sú aktívni obidvaja účastníci koncentrácie, pričom dodávky plynu predstavujú vstupy pre oblasť výroby tepla. Pokiaľ ide o dodávky plynu priemyselným odberateľom, podiel skupiny ČEZ podľa oznámenia nedosahuje úroveň ovplyvnených trhov. V rámci výroby tepla bude po koncentrácii skupina ČEZ aktívna len na vyššie uvedených vymedzených priestorových trhoch, pričom v oblasti výroby a dodávok tepla pôsobia na trhu na jednotlivých územiach jednak štátne teplárne, ako aj viaceré podnikateľské skupiny, napr. STEFE, ENGIE, Veolia. Vzhľadom na tieto skutočnosti, predmetné vertikálne prepojenie nevzbudzuje súťažné obavy z hľadiska obmedzenia prístupu k vstupom alebo obmedzenia prístupu k zákazníkom. 

Po vyhodnotení získaných podkladov a informácií dospel úrad k záveru, že posudzovaná koncentrácia je v súlade s § 12 ods. 1 zákona o ochrane hospodárskej súťaže, keďže značne nenaruší účinnú súťaž na relevantnom trhu, najmä v dôsledku vytvorenia alebo posilnenia dominantného postavenia. 

Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 22. 11. 2018.