Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: PMÚ SR schválil koncentráciu podnikateľov NN Group N.V., AEGON Životná poisťovňa, a.s., Aegon, d.s.s., a.s., a Aegon Pojišťovna, a.s.

Aktualizované:
Obsah
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií, (ďalej len „úrad“) dňa 29. 10. 2018 schválil koncentráciu, ktorá spočíva v získaní nepriamej výlučnej kontroly podnikateľa NN Group N.V., Holandsko (ďalej len „NN Group“) nad podnikateľmi AEGON Životná poisťovňa, a.s., Slovenská republika (ďalej len „Aegon ŽP“), Aegon, d.s.s., a.s., Slovenská republika a Aegon Pojišťovna, a.s., Česká republika (táto spoločnosť pôsobí výlučne na území Českej republiky). Nadobudnutím spoločnosti Aegon ŽP dôjde aj k nadobudnutiu kontroly aj nad jej dcérskou spoločnosťou Aegon Partner, s.r.o., Slovenská republika.

Podnikateľ NN Group patrí do skupiny NN, ktorá sa zaoberá poskytovaním finančných produktov. Na území Slovenskej republiky pôsobí podnikateľ NN Group v oblasti životného poistenia a penzijného poistenia. V rámci penzijného poistenia poskytuje starobné dôchodkové sporenie (II. pilier), ako aj doplnkové dôchodkové poistenie (III. pilier).

Cieľová skupina je prostredníctvom nadobúdaných spoločností Aegon ŽP, Aegon, d.s.s., a Aegon Partner, s.r.o., aktívna na území Slovenskej republiky v oblasti životného poistenia, starobného dôchodkového sporenia (II. pilier) a distribúcie finančných produktov.

Aktivity skupiny NN a cieľovej skupiny sa na území Slovenskej republiky prekrývajú v oblasti životného poistenia a starobného dôchodkového sporenia (II. pilier). Okrem toho, v predmetnom prípade dochádza k vertikálnemu prepojeniu v oblasti distribúcie poistných produktov, kde cieľová skupina poskytuje sprostredkovanie finančných produktov.

Pokiaľ ide o oblasť poskytovania životného poistenia, bez podrobnejšej segmentácie, v takomto prípade horizontálny prekryv aktivít účastníkov koncentrácie z hľadiska trhových podielov nedosahoval hranicu ovplyvneného trhu. V prípade niektorých čiastkových segmentov/produktov poskytovaného životného poistenia, trhové podiely účastníkov koncentrácie po spojení boli vyššie ako stanovená hranica pre ovplyvnené trhy, avšak vzhľadom na výšku podielu a charakter konkurentov, úrad neidentifikoval negatívne účinky predmetnej koncentrácie na podmienky hospodárskej súťaže ani pri užšom zadefinovaní tovarového relevantného trhu.

Úrad neidentifikoval negatívne účinky na podmienky hospodárskej súťaže ani na trhu starobného dôchodkového sporenia (II. pilier), a to predovšetkým vzhľadom na štruktúru trhu a charakter konkurenčných spoločností, ktoré predstavujú spoločnosti patriace do nadnárodných ekonomických skupín, a tiež vzhľadom na mieru regulácie sektora.

Vychádzajúc z vyššie uvedeného, ako aj z podkladov a informácií predložených úradu, dospel úrad k záveru, že posudzovaná koncentrácia je v súlade s § 12 ods. 1 zákona o ochrane hospodárskej súťaže, keďže značne nenaruší účinnú súťaž na relevantnom trhu, najmä v dôsledku vytvorenia alebo posilnenia dominantného postavenia.

Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 13. 11. 2018.