Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: PMÚ SR uložil pokuty za neoznámenie zmeny kontroly nad Panta Rhei

Aktualizované:
Obsah
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií, (ďalej len „úrad“) dňa 16. 10. 2018 vydal rozhodnutie, ktorým uložil pokuty podnikateľovi J&T FINANCE GROUP SE, Česká republika (ďalej len „JTFG“) v celkovej výške 600 000 EUR a Ladislav Bödők, Slovenská republika (ďalej len „LB“) v celkovej výške 7 571 EUR (ďalej len „účastníci konania“).

Úrad v rozhodnutí konštatoval, že účastníci konania porušili zákon o ochrane hospodárskej súťaže tým, že neoznámili koncentráciu spočívajúcu v získaní spoločnej kontroly podnikateľa JTFG a LB nad podnikateľom Panta Rhei. Zákon tiež porušili tým, že vykonávali práva a povinnosti vyplývajúce z tejto koncentrácie predtým, ako bolo úradom o nej právoplatne rozhodnuté, pričom došlo k úplnej implementácii koncentrácie, t. j. k nadobudnutiu obchodného podielu v spoločnosti Panta Rhei zo strany podnikateľa JTFG a k následnému výkonu spoločnej kontroly účastníkov konania nad touto spoločnosťou.

Spoločnosť Panta Rhei bola pred koncentráciou vo výlučnej kontrole LB. Už na jeseň roku 2012 začal úrad prešetrovanie v súvislosti s medializovanými informáciami ohľadom predaja tejto spoločnosti. Bolo zistené, že určitý podiel v spoločnosti Panta Rhei nadobudol podnikateľ Diversified Retail Company, a.s., Bratislava (ďalej len „DRC“). Na základe dostupných informácií mal úrad podozrenie vo vzťahu k reálnemu nadobúdateľovi podielu v Panta Rhei. Vzhľadom na tieto informácie úrad ďalej zisťoval, či prevodom podielu a nastavením rozhodovacích procesov nedošlo ku vzniku koncentrácie, ktorá by mala byť úradu oznámená. V rámci prešetrovania mimo správneho konania úrad využil viacero možností získavania informácií a podkladov, okrem iného vykonal inšpekciu v obchodných priestoroch podnikateľa DRC a podnikateľa Panta Rhei.

Svoje zistenia vo vzťahu k porušeniam zákona úrad komunikoval vo vzťahu k účastníkom konania vo výzve na vyjadrenie pred vydaním rozhodnutia. Úrad súčasne môže, v záujme hospodárnosti konania alebo dosiahnutia rýchlej a účinnej nápravy na trhu z vlastného podnetu alebo na žiadosť účastníka konania, uskutočniť rokovanie o urovnaní. V tomto prípade úrad začal rokovanie o urovnaní. Ak účastník konania a úrad súhlasia so závermi rokovania o urovnaní a účastník konania prizná svoju účasť na tomto porušení a prevezme zodpovednosť za takúto účasť, úrad zníži pokutu, ktorú by inak uložil. Obaja účastníci konania, vzhľadom na prezentované závery úradu, pristúpili k urovnaniu, pričom výsledkom tohto procesu bolo zníženie pokuty o 50 %.

Rozhodnutie vo veci je konečné a úrad očakáva vykonanie nápravy vo forme dodatočného oznámenia predmetnej koncentrácie.

Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 02. 11. 2018.