Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KARTELY: PMÚ SR uložil pokuty za kartelovú dohodu podnikateľov pri výstavbe športových objektov

Aktualizované:
Obsah
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor kartelov, (ďalej len „úrad“) dňa 7. 11. 2018 vydal rozhodnutie, ktorým uložil trom podnikateľom pokuty v celkovej výške 117 690 EUR za uzatvorenie kartelovej dohody.

Predmetom tejto kartelovej dohody bola koordinácia postupu troch podnikateľov pôsobiacich v oblasti realizácie stavebných prác na športových objektoch a dodávok súvisiacich tovarov a služieb pri podávaní ponúk v siedmich verejných obstarávaniach vyhlásených v mesiacoch september a október 20141. Uvedené projekty boli čiastočne financované z verejných prostriedkov poskytnutých Úradom vlády Slovenskej republiky.

Konanie podnikateľov úrad vyhodnotil ako dohodu obmedzujúcu súťaž, spočívajúcu v priamom alebo nepriamom určení cien tovaru, v rozdelení trhu a v koluzívnom správaní v procese verejného obstarávania, ktorá je podľa § 4 zákona o ochrane hospodárskej súťaže zakázaná.

Úrad v tejto súvislosti uvádza, že kolúzia v procese verejného obstarávania, resp. verejnej obchodnej súťaže patrí svojou povahou medzi najzávažnejšie porušenia súťažných pravidiel.

Rozhodnutie úradu ešte nenadobudlo právoplatnosť.
 


1 O začatí správneho konania v danej veci úrad informoval prostredníctvom svojej tlačovej správy dostupnej na https://www.antimon.gov.sk/kartely-pmu-sr-zacal-spravne-konanie-pre-podozrenie-z-kartelu-pri-vystavbe-multifunkcnych-ihrisk/​