Tlačové správy

Medzi podnikateľmi mohlo dôjsť k uzavretiu dohody obmedzujúcej súťaž, a to v súvislosti s účasťou a predkladaním ponúk vo verejnom obstarávaní na úpravu terénu.

Tretie strany, teda fyzické a právnické osoby môžu predložiť úradu svoje pripomienky, námietky a informácie k oznámenej koncentrácii.

Koncentrácia spočíva v získaní priamej výlučnej kontroly podnikateľa ČEZ, a. s., nad podnikateľmi ŠKODA JS a.s. a Middle Estates, s.r.o.

Koncentrácia spočíva v získaní priamej výlučnej kontroly podnikateľa VIVALTO SANTÉ INVESTISSEMENT SA nad spoločnosťou Primerosalud S.L.U., a tým aj nepriamej kontroly nad skupinou Ribera Group.

Tretie strany, teda fyzické a právnické osoby môžu predložiť úradu svoje pripomienky, námietky a informácie k oznámenej koncentrácii.

Koncentrácia spočíva v získaní priamej výlučnej kontroly podnikateľa VIVALTO SANTÉ INVESTISSEMENT SA nad spoločnosťou Primerosalud S.L.U., a tým aj nepriamo nad skupinou Ribera Group.

Koncentrácia spočíva v získaní nepriamej výlučnej kontroly pána Dalibora Janegu prostredníctvom priamo výlučne kontrolovaného podnikateľa DALITRANS, s.r.o., nad časťou podnikateľa predstavujúcou aktíva slúžiace na prevádzku 8 čerpacích staníc.

Koncentrácia spočíva v získaní nepriamej výlučnej kontroly podnikateľa Stark Corporation Public Company Limited nad divíziou výroby automobilových káblov LEONI Business Group.

Podľa oznámenia zámeru koncentrácia spočíva v získaní priamej výlučnej kontroly podnikateľa ČEZ, a. s., nad spoločnosťami ŠKODA JS a. s. a Middle Estates, s. r. o.

Koncentrácia spočíva v získaní nepriamej výlučnej kontroly podnikateľa innogy Energo, s.r.o., nad podnikateľmi TTS Martin, s.r.o., TTS Steel, s.r.o., a TTS Servis, s.r.o.