Tlačové správy

PMÚ SR počas roka 2022 vysvetľoval orgánom štátnej správy SR a samosprávy možné porušenia pravidiel hospodárskej súťaže.

Tretie strany môžu predložiť úradu svoje pripomienky, námietky a informácie k oznámenej koncentrácii.

Podnikateľovi bola súčasne uložená povinnosť zdržať sa daného správania a odstrániť protiprávny stav.

Základné podmienky Programu Slovensko majú byť zabezpečené a uplatňované počas celého programového obdobia 2021 – 2027.