KONCENTRÁCIE: PMÚ SR začal správne konanie vo veci vytvorenia spoločného podniku podnikateľmi j-fiber GmbH a Aberdare Holding Europe BV

06.02.2019
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií, (ďalej len „úrad“) dňa 05. 02. 2019 začal správne konanie vo veci koncentrácie, ktorá podľa oznámenia koncentrácie spočíva vo vytvorení spoločného podniku podnikateľom j-fiber GmbH, Nemecko  (skupina LEONI) a podnikateľom Aberdare Holding Europe BV, Holandsko (skupina HENGTONG).
 
Sektor:
C.27.31 - Výroba optických káblov

Tretie strany, teda fyzické a právnické osoby môžu predložiť úradu svoje pripomienky, námietky a informácie k oznámeným koncentráciám. Žiadame tretie strany, aby svoje pripomienky predkladali úradu čo najskôr po zverejnení oznámenia, aby sa úrad, vzhľadom na dodržiavanie zákonných lehôt, mohol týmito pripomienkami zaoberať v prvej fáze posudzovania oznámenej koncentrácie.
Posledná aktualizácia:07.02.2019