Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: PMÚ SR schválil koncentráciu podnikateľa RENAULT RETAIL GROUP a časti podnikateľa KESTLER, spol. s r. o.

Aktualizované:
Obsah
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií, (ďalej len „úrad“) dňa 5. 2. 2019 schválil koncentráciu, ktorá podľa oznámenia koncentrácie spočíva v nadobudnutí nepriamej výlučnej kontroly podnikateľom RENAULT RETAIL GROUP, Francúzsko (ďalej len „RRG“) nad časťou aktív podnikateľa KESTLER, spol. s r. o., Bratislava (ďalej len „Kestler“).
 
Podnikateľ RRG patrí do ekonomickej skupiny Renault (ďalej len „skupina Renault“). Spoločnosti zo skupiny Renault podnikajú predovšetkým v oblasti dizajnu, výroby, distribúcie a predaja osobných a ľahkých úžitkových vozidiel, v oblasti výroby, distribúcie a predaja originálnych automobilových komponentov a príslušenstva, zároveň poskytujú finančné služby pri predaji motorových vozidiel. Nadobúdaná časť podnikateľa Kestler pozostáva z aktív (presne vymedzených v podkladovej dokumentácii), ktoré sú potrebné na prevádzkovanie predajne automobilov. 
 
Obaja účastníci koncentrácie pôsobia v oblasti maloobchodného predaja nových automobilov. Pri vyhodnocovaní tohto horizontálneho prekrytia úrad zohľadnil skutočnosť, že skupina Renault na území SR pôsobí len na špecifickej časti maloobchodného trhu predaja automobilov, pričom spoločnosť Kestler túto časť obsluhuje len v malej miere. Úrad súčasne zohľadnil postavenie značky Renault v rámci predaja vozidiel všetkých značiek. Na základe uvedeného úrad dospel k záveru, že koncentráciou vzniknuté horizontálne prekrytie nevzbudzuje súťažné obavy. Pokiaľ ide o veľkoobchodný predaj nových automobilov, úrad z predložených podkladov zistil, že účastníci koncentrácie nepôsobia na rovnakej úrovni veľkoobchodného trhu.
 
Medzi účastníkmi koncentrácie existuje vertikálny vzťah v rámci dodávky nových automobilov značiek Renault a Dacia, ako aj originálnych náhradných dielov pre tieto automobily. S ohľadom najmä na skutočnosť, že skupina Renault má na území SR okrem podnikateľa Kestler uzatvorenú zmluvu s ďalšími 10 maloobchodnými predajcami, z ktorých väčšina pôsobí v rozdielnom geografickom regióne, tiež s ohľadom na podiel veľkoobchodných nákupov podnikateľa Kestler na celkových predajoch distribútora zo skupiny Renault a aj vzhľadom na podiel podnikateľa Kestler v oblasti predaja nových automobilov uvedených značiek s ohľadom na vnútroznačkovú súťaž, toto vertikálne prepojenie nevzbudzuje súťažné obavy z hľadiska obmedzenia prístupu k vstupom alebo obmedzenia prístupu k zákazníkom.
 
Po vyhodnotení podkladov a informácií získaných v priebehu správneho konania úrad dospel k záveru, že predmetná koncentrácia je v súlade s ustanovením § 12 ods. 1 zákona o ochrane hospodárskej súťaže, keďže značne nenaruší účinnú hospodársku súťaž na relevantnom trhu, najmä v dôsledku vytvorenia alebo posilnenia dominantného postavenia.
 
Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 21. 2. 2019.