Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: PMÚ SR schválil koncentráciu podnikateľov Mast-Jägermeister SE, REMY COINTREAU SLOVAKIA, s. r. o., a REMY COINTREAU CZECH REPUBLIC, s.r.o.

Aktualizované:
Obsah
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií, (ďalej len „úrad“) dňa 25. 3. 2019 schválil koncentráciu, ktorá podľa oznámenia koncentrácie spočíva v nadobudnutí priamej výlučnej kontroly podnikateľom Mast-Jägermeister SE, Nemecko (ďalej len „MJSE“) nad podnikateľom REMY COINTREAU SLOVAKIA, s. r. o., Bratislava (ďalej len „RCSK“) a nad podnikateľom REMY COINTREAU CZECH REPUBLIC, s.r.o., Česko (ďalej len „RCCZ“).
 
Ekonomická skupina podnikateľa MJSE je výrobcom a predajcom alkoholických nápojov, najmä v kategórii horkých (bitter) nápojov. Okrem horkých alkoholických nápojov značky Jägermeister, ktoré sú umiestňované na trhy vo viac ako 130 krajinách sveta, má vo svojom portfóliu aj likér značky Schlehenfeuer a gin značky Gin Sul. MJSE na území SR pôsobí ako zahraničný dodávateľ len horkých alkoholických nápojov značky Jägermeister. Podnikatelia RCSK a RCCZ sú pred koncentráciou nepriamo výlučne kontrolovaní spoločnosťou Rémy Cointreau S.A., Francúzsko. Podnikatelia RCSK a RCCZ sú výhradne distribučnými spoločnosťami, ktoré distribuujú alkoholické nápoje materskej skupiny, ako aj alkoholické nápoje iných, nezávislých výrobcov. V malej miere distribuujú aj nealkoholické nápoje. RCSK vykonáva svoju činnosť na území SR a okrem iného je i výhradným distribútorom značky Jägermeister na území SR. RCCZ pôsobí na území Česka.
 
Medzi aktivitami účastníkov koncentrácie nedochádza na území SR k horizontálnemu prekrytiu. Medzi aktivitami účastníkov koncentrácie však na území SR existuje vertikálny vzťah, keď RCSK pôsobí ako výhradný distribútor nápojov značky Jägermeister na území SR. Vychádzajúc z informácií predložených úradu, tento vertikálny vzťah nevzbudzuje súťažné obavy, pričom úrad vzal do úvahy okrem iného aj portfólio distribuovaných značiek nadobúdanou spoločnosťou, existenciu ďalších nezávislých distribútorov, ako aj skutočnosť, že už pred koncentráciou bola značka Jägermeister distribuovaná exkluzívne nadobúdanou spoločnosťou.
 
Po vyhodnotení podkladov a informácií získaných v priebehu správneho konania úrad dospel k záveru, že predmetná koncentrácia je v súlade s § 12 ods. 1 zákona o ochrane hospodárskej súťaže, keďže značne nenaruší účinnú hospodársku súťaž na relevantnom trhu, najmä v dôsledku vytvorenia alebo posilnenia dominantného postavenia.
 
Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 26. 3. 2019.