Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

Rada PMÚ SR potvrdila pokutu pre podnikateľa VEREX HOLDING, a.s., za predloženie nepravdivých informácií

Aktualizované:
Obsah
Rada Protimonopolného úradu Slovenskej republiky (ďalej len „Rada úradu“) rozhodnutím č. 2019/NPI/POK/R/10 dňa 4. 4. 2019 potvrdila prvostupňové rozhodnutie Protimonopolného úradu Slovenskej republiky, odboru koncentrácií, (ďalej len „úrad“), č. 2018/NPI/POK/3/27 zo dňa 12. 9. 2018, ktorým úrad uložil pokutu podnikateľovi VEREX HOLDING, a.s., za to, že predložil úradu nepravdivé informácie. Predmetné informácie si úrad vyžiadal v súvislosti s prešetrovaním možného porušenia zákona spočívajúceho v neoznámení koncentrácie týkajúcej sa oblasti prevádzkovania rekreačných zariadení a poskytovania súvisiacich služieb.

Podľa § 38a ods. 1 zákona o ochrane hospodárskej súťaže (ďalej len „zákon“) úrad za porušenie povinnosti predložiť úradu v určenej lehote podklady alebo informácie, za predloženie nepravdivých alebo neúplných podkladov alebo informácií, alebo za neumožnenie ich preverenia uloží
  • podnikateľovi alebo právnickej osobe, ktorá nie je podnikateľom pokutu do 1 % z obratu podľa § 3 ods. 5 zákona za predchádzajúce účtovné obdobie,
  • fyzickej osobe, ktorá nie je podnikateľom pokutu do 1 650 eur.
Úrad uložil podnikateľovi VEREX HOLDING, a.s., pokutu vo výške 19 122 eur. Výšku pokuty, ktorú prvostupňový orgán úradu uložil účastníkovi konania, Rada úradu potvrdila.

Rozhodnutie Rady úradu nadobudlo právoplatnosť dňa 9. 4. 2019.

Voči tomuto rozhodnutiu sa účastník konania môže domáhať preskúmania súdom.