Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: PMÚ SR schválil koncentráciu podnikateľov Richina Industries Limited a Coindarcos

Aktualizované:
Obsah
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií, (ďalej len „úrad“) dňa 28. 05.  2019 schválil koncentráciu, ktorá podľa oznámenia koncentrácie spočíva v získaní priamej výlučnej kontroly podnikateľa Richina Industries Limited, Hongkong (ďalej len „Richina“) nad podnikateľom Coindarcos, Portugalsko (ďalej len „Coindarcos“).

Ekonomická skupina podnikateľa Richina je aktívna výlučne v Číne a na Novom Zélande, a to v oblasti finančných služieb, nehnuteľností, spotrebných produktov, maloobchodu, výroby (vrátane výrobkov z kože), cestovného ruchu a turizmu.
 
Podnikateľ Coindarcos kontroluje skupinu spoločností (ďalej len „skupina Coindu“), ktoré podnikajú v oblasti výroby, najmä kožených poťahov sedadiel pre autá a pre iné použitie (pre výrobcov jácht a nábytku), tiež látkových a PVC čalúnení a poťahov pre vozidlá. Pôsobí ako dodávateľ prvého stupňa priamo pre výrobcov, ako aj dodávateľ druhého stupňa, t. j. ako dodávateľ iných dodávateľov prvého stupňa. Skupina Coindu je na území SR prítomná ako zahraničný dodávateľ, v SR prevádzkuje tiež sklad a logistické centrum.
 
Vzhľadom na to, že skupina Richina nepôsobí na území SR a ani na širšom území Európskeho hospodárskeho priestoru v oblastiach súvisiacich s činnosťou Skupiny Coindu, medzi aktivitami účastníkov koncentrácie nedochádza k horizontálnemu prekrytiu, resp. k vertikálnemu prepojeniu.
 
Po vyhodnotení podkladov a informácií získaných v priebehu správneho konania úrad dospel k záveru, že predmetná koncentrácia je v súlade s § 12 ods. 1 zákona o ochrane hospodárskej súťaže, keďže značne nenaruší účinnú hospodársku súťaž na relevantnom trhu, najmä v dôsledku vytvorenia alebo posilnenia dominantného postavenia.

Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 30. 05. 2019.