Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: PMÚ SR zastavil správne konanie vo veci koncentrácie podnikateľov Tatra Billing, a.s., PMK Invest, s.r.o., COPY GENERAL INTERNATIONAL, LLC, Cromwell, a.s., a COPY GENERAL ONSITE SERVICES, s. r. o.

Aktualizované:
Obsah
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií, (ďalej len „úrad“) dňa 10. 6. 2019 na základe § 32 ods. 2 písm. b) zákona o ochrane hospodárskej súťaže (ďalej len „zákon“) zastavil správne konanie vo veci koncentrácie spočívajúcej v získaní
  • nepriamej spoločnej kontroly podnikateľov Tatra Billing, a. s., Bratislava a PMK Invest, s. r. o., Bratislava nad podnikateľom Cromwell, a. s., Bratislava a v získaní
  • spoločnej kontroly podnikateľov Tatra  Billing, a. s., Bratislava,  PMK Invest, s. r. o., Bratislava a COPY GENERAL INTERNATIONAL, LLC., USA nad podnikateľom COPY GENERAL ONSITE SERVICES, s. r. o., Česká republika
z dôvodu, že účastníci konania vzali svoj návrh na začatie konania späť.  

Správne konanie vo veci predmetnej koncentrácie bolo začaté dňa 15. 11. 2018. Predmetnú koncentráciu úrad v súlade s § 11 ods. 2 zákona podrobil hlbšej analýze, keďže identifikoval súťažné obavy. Dňa 30. 5. 2019 vzali všetci účastníci konania svoj návrh na začatie konania v celom rozsahu späť.

Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 10. 6. 2019.