Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: PMÚ SR schválil koncentráciu podnikateľov Falck SK, a. s., a Falck Emergency, a. s.

Aktualizované:
Obsah
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií, (ďalej len „úrad“) dňa 12. 07. 2019 schválil koncentráciu spočívajúcu v získaní priamej výlučnej kontroly podnikateľa Falck SK, a. s., Bratislava (ďalej len „Falck SK“) nad podnikateľom Falck Emergency, a. s., Bratislava (ďalej len „Falck Emergency“).  
 
Skupina podnikateľov, do ktorej patrí podnikateľ Falck SK celosvetovo poskytuje asistenčné, záchranárske, zdravotnícke a tréningové služby a ďalšie služby v oblasti zdravotníctva. Na Slovensku pôsobí prostredníctvom podnikateľov ALK Slovakia, s.r.o., Bratislava (predaj liekov na imunoliečbu alergií) a LUNDBECK Slovensko, s.r.o., Bratislava (predaj liekov na liečbu Alzheimerovej choroby, Parkinsonovej choroby, afektívnych porúch a psychóz) a taktiež prostredníctvom podnikateľa Falck Emergency, nad ktorým vykonávala spoločnú kontrolu spolu s podnikateľom KPR Health Invest, a.s., Hradec Králové, Česká republika.
 
Falck Emergency vykonáva podnikateľské činnosti výhradne prostredníctvom ním kontrolovaných podnikateľov, a to: Falck Záchranná, Falck Healthcare, Falck Fire Services a Falck Security Services.
 
V predmetnom prípade ide o typ koncentrácie, ktorá z hľadiska jej formy a charakteru je zvyčajne posúdená so zjednodušeným odôvodnením, pretože ide o nadobudnutie výlučnej kontroly podnikateľa, ktorý pred koncentráciou nadobúdaný subjekt kontroloval spoločne s treťou stranou.
 
Z hľadiska horizontálnych účinkov predmetnej koncentrácie nedochádza k zmene súťažných podmienok, keďže skupina nadobúdateľa výlučnej kontroly (Falck SK) na území SR v oblastiach podnikateľskej činnosti skupiny nadobúdaného podnikateľa pôsobí iba prostredníctvom nadobúdaného podnikateľa (Falck Emergency) a ním kontrolovaných podnikateľov.
 
Z hľadiska ne-horizontálnych účinkov koncentrácie vo vzťahu: dodávky liekov (Falck SK prostredníctvom ALK Slovakia a LUNDBECK Slovensko) na jednej strane a poskytovanie služieb zdravotnej starostlivosti na druhej strane (poskytovanie ambulantnej zdravotnej starostlivosti a poskytovanie služieb verejnej lekárne podnikateľom Falck Emergency), vzhľadom na rozsah aktivít podnikateľa Falck Emergency v oblasti poskytovania služieb zdravotnej starostlivosti, úrad neidentifikoval negatívne súťažné efekty predmetnej koncentrácie.
 
Po vyhodnotení získaných podkladov a informácií dospel úrad k záveru, že posudzovaná koncentrácia je v súlade s § 12 ods. 1 zákona o ochrane hospodárskej súťaže, keďže značne nenaruší účinnú hospodársku súťaž na relevantnom trhu, najmä v dôsledku vytvorenia alebo posilnenia dominantného postavenia.

Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 15. 07. 2019.