Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: PMÚ SR schválil koncentráciu podnikateľov Manuvia, a.s., PhDr. Marek Kuchta, MBA, Ing. Daniel Bercel, MBA, ELNI CAPITAL LTD, EUROTRADE – SR, a.s., EDYMAX Flexibility, s.r.o., EDYMAX Europe, s. r. o., a EDYMAX Personal Management SE

Aktualizované:
Obsah
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií, (ďalej len „úrad“) dňa 07. 08. 2019 schválil koncentráciu, ktorá spočíva v získaní spoločnej kontroly podnikateľov Manuvia, a.s., (ďalej len „Manuvia“), PhDr. Mareka Kuchtu, MBA, Ing. Daniela Bercela, MBA a ELNI CAPITAL LTD nad podnikateľmi EUROTRADE – SR, a.s., EDYMAX Flexibility, s.r.o., EDYMAX Europe, s. r. o., a EDYMAX Personal Management SE (ďalej len „nadobúdaní podnikatelia“).
 
Úrad sa pri posudzovaní vplyvu koncentrácie na podmienky hospodárskej súťaže sústredil na tie aktivity podnikateľov, v ktorých dochádza k prekrytiu v dôsledku koncentrácie. V danom prípade išlo o horizontálne prekrytie v oblasti sprostredkovania zamestnania za úhradu (ďalej len „SZÚ“) a vykonávania činnosti ako agentúra dočasného zamestnávania (ďalej len „vykonávanie činnosti ADZ“), a to v SR.
 
V prípade predmetnej koncentrácie ide o vstup podnikateľa Manuvia do nadobúdaných podnikateľov s tým, že tu bude vykonávať spoločnú kontrolu so všetkými alebo s niektorými zo súčasných vlastníkov nadobúdaných podnikateľov. Úrad teda pri posudzovaní predmetnej koncentrácie posudzoval postavenie podnikateľa Manuvia, postavenie ostatných účastníkov konania spoločne s nadobúdanými podnikateľmi a postavenie ich konkurentov vo vyššie uvedených oblastiach pôsobenia.
 
Pri posudzovaní koncentrácie úrad vychádzal z trhových informácií predložených v oznámení koncentrácie, ktoré, pre nedostatok verejne dostupných informácií v tejto oblasti, overoval informáciami predloženými úradu Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny a v oblasti vykonávania činnosti ADZ vychádzal aj z informácií predložených úradu konkurentmi účastníkov koncentrácie, ktorých úrad oslovil v rámci prieskumu.
 
Úrad dospel k záveru, že koncentrácia nevzbudzuje súťažné obavy v dôsledku horizontálneho prekrytia aktivít jej účastníkov v oblasti SZÚ v SR, najmä vzhľadom na dosiahnuté trhové podiely účastníkov koncentrácie v spojení so štruktúrou trhu, pričom ponechal otvorenú otázku možného užšieho členenia tovarového trhu SZÚ.
 
Vo vzťahu k vykonávaniu činnosti ADZ zo získaných informácií úrad zistil, že účastníci koncentrácie budú po koncentrácii jednotkou na trhu poskytovania služieb ADZ. Napriek tejto skutočnosti koncentrácia nevzbudzuje súťažné obavy, pričom úrad zobral do úvahy najmä spôsob výberu poskytovateľov služieb ADZ zo strany užívateľských zamestnávateľov (diverzifikácia dodávateľov služieb ADZ), zohľadnil trhovú štruktúru – existenciu viacerých relevantných konkurentov pri poskytovaní služieb ADZ, z ktorých niektorí patria do nadnárodne pôsobiacich skupín, zároveň úrad zobral do úvahy to, že na trhu takmer neexistuje exkluzivita v obchodných vzťahoch a že bariéry vstupu na trh sú nízke. Na základe týchto skutočností úrad dospel k záveru, že koncentrácia nevzbudzuje súťažné obavy v dôsledku horizontálneho prekrytia aktivít účastníkov koncentrácie v oblasti poskytovania služieb ADZ.
 
Po vyhodnotení všetkých podkladov a informácií získaných v predmetnom správnom konaní úrad neidentifikoval, že by predmetná koncentrácia značne narušila účinnú hospodársku súťaž na relevantnom trhu, najmä v dôsledku vytvorenia alebo posilnenia dominantného postavenia, a teda neidentifikoval súťažné obavy v dôsledku posudzovanej koncentrácie. Úrad teda dospel k záveru, že posudzovaná koncentrácia je v súlade s § 12 ods. 1 zákona o ochrane hospodárskej súťaže.
 
Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 08. 08. 2019.