Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: PMÚ SR schválil koncentráciu podnikateľov Arca Investments, a.s., a AXASOFT, a. s.

Aktualizované:
Obsah
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií, (ďalej len „úrad“) dňa 14. 08. 2019 schválil koncentráciu, ktorá podľa oznámenia koncentrácie spočíva v zámere nadobudnúť nepriamu výlučnú kontrolu podnikateľom Arca Investments, a.s., Bratislava (ďalej len „oznamovateľ“) nad podnikateľom AXASOFT, a. s., Bratislava (ďalej len „Axasoft“).
 
Ekonomická skupina oznamovateľa (ďalej len „skupina Arca“) je aktívna v oblasti finančných služieb a nehnuteľností, v oblasti drevárstva a poľnohospodárstva, potravinárstva a maloobchodu, v oblasti energetiky, IT platforiem a aplikácií, sprostredkovania práce a v oblasti cestovného ruchu a turizmu. Na území SR skupina Arca pôsobí vo všetkých vyššie uvedených oblastiach. Oznamovateľ pôsobí ako holdingová spoločnosť vykonávajúca správu a údržbu obchodných podielov/akcií v spoločnostiach patriacich do skupiny Arca. 
 
Podnikateľ Axasoft pôsobí v oblasti vývoja a dodávky softvéru, v oblasti podnikového aplikačného softvéru a v oblasti sieťových infraštruktúr, predovšetkým na území SR.
 
Medzi aktivitami účastníkov koncentrácie dochádza na území SR k horizontálnemu prekrytiu aktivít v oblasti vývoja a dodávky softvéru, a to v užšom zmysle pre biznis zákazníkov vo finančnom sektore, pričom toto prekrytie je zanedbateľné a, naviac, skupina Arca a podnikateľ Axasoft nedodávajú softvér rovnakému typu konečného zákazníka.
 
Podľa vyjadrenia oznamovateľa existuje medzi skupinou Arca a podnikateľom Axasoft aj potenciálne vertikálne prepojenie, keďže podnikatelia zo skupiny Arca pôsobia na širšom trhu nákupu softvéru ako odberatelia, a teda užívatelia softvéru, a podnikateľ Axasoft pôsobí na širšom trhu dodávky softvéru. V tomto kontexte uvedené prepojenie nie je pre posúdenie koncentrácie relevantné.
 
Po vyhodnotení podkladov a informácií získaných v priebehu správneho konania úrad dospel k záveru, že predmetná koncentrácia je v súlade s § 12 ods. 1 zákona o ochrane hospodárskej súťaže, keďže značne nenaruší účinnú hospodársku súťaž na relevantnom trhu, najmä v dôsledku vytvorenia alebo posilnenia dominantného postavenia.

Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 15. 08. 2019.