Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: PMÚ SR schválil koncentráciu podnikateľa PROGRESS TRADING, a.s., a časti podnikateľa OKTAN, a.s.

Aktualizované:
Obsah
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií, (ďalej len „úrad“) dňa 13. 08. 2019 schválil koncentráciu spočívajúcu v získaní priamej výlučnej kontroly podnikateľom PROGRESS TRADING, a.s., Cukrovarská 22, 075 01 Trebišov (ďalej len „oznamovateľ“ alebo „Progress Trading“) nad častou aktív podnikateľa OKTAN, a.s., Slavkovská 9, 060 42 Kežmarok (ďalej len „Oktan“).
 
Skupina oznamovateľa pôsobí najmä v oblasti veľkoobchodu a maloobchodu s pohonnými hmotami, v oblasti výroby a veľkoobchodného predaja bioetanolu, biodieselu (FAME) a repkového oleja, ako aj v oblasti veľkoobchodu s LPG. Spoločnosť Progress Trading prevádzkuje sklad pohonných hmôt v Trebišove a Príbovciach.
 
Nadobúdaná časť podnikateľa Oktan pôsobí v oblasti maloobchodného predaja motorovej nafty, automobilového benzínu, LPG, motorových olejov a ostatného tovaru, a to výlučne na území SR. Táto časť podnikateľa Oktan pozostáva z aktív slúžiacich na prevádzku 12 čerpacích staníc (ďalej len „ČS“). Súčasťou transakcie nie je sklad pohonných hmôt, ktorý prevádzkuje podnikateľ Oktan v Kežmarku.
 
Medzi aktivitami skupiny oznamovateľa a časťou aktív podnikateľa Oktan, nad ktorými oznamovateľ získava kontrolu, existuje horizontálne prekrytie aktivít v oblasti maloobchodného predaja motorovej nafty a motorových olejov na ČS, pričom ani v jednej lokalite sa súčasne nenachádzajú ČS účastníkov koncentrácie. Vychádzajúc z počtu ČS, ktoré po koncentrácii bude oznamovateľ kontrolovať, a ich rozmiestnenia v rámci SR, ako aj z existencie významných konkurentov, predmetná koncentrácia nevzbudzuje súťažné obavy z hľadiska jej horizontálneho posúdenia na celoslovenskej úrovni ani na úrovni lokálneho pôsobenia účastníkov koncentrácie.
 
Medzi skupinou oznamovateľa (veľkoobchodný predaj automobilového benzínu, motorovej nafty a LPG) a podnikateľom Oktan (maloobchodný predaj automobilového benzínu, motorovej nafty a LPG) existuje aj vertikálny vzťah. S ohľadom najmä na rozsah činností a trhovú prítomnosť oznamovateľa v rámci veľkoobchodných dodávok a predovšetkým podnikateľa Oktan v rámci maloobchodných dodávok týchto komodít, toto vertikálne prepojenie nevzbudzuje súťažné obavy z hľadiska obmedzenia prístupu k vstupom alebo obmedzenia prístupu k zákazníkom. 

Úrad posudzoval aj možnosť získania ďalších skladovacích kapacít ako konkurenčnú výhodu vo vzťahu k veľkoobchodu a zistil, že ani v takom prípade nedôjde k trvalej zmene štruktúry v oblasti veľkoobchodného predaja pohonných hmôt.
 
Po vyhodnotení získaných podkladov a informácií dospel úrad k záveru, že posudzovaná koncentrácia je v súlade s § 12 ods. 1 zákona o ochrane hospodárskej súťaže, keďže značne nenaruší účinnú súťaž na relevantnom trhu, najmä v dôsledku vytvorenia alebo posilnenia dominantného postavenia.

Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 15. 08. 2019.