Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

Rada PMÚ SR rozhodla v prípade kartelových dohôd pri predaji motorových vozidiel

Aktualizované:
Obsah
Rada Protimonopolného úradu Slovenskej republiky (ďalej len „Rada úradu“) dňa 12. 7. 2019 vydala rozhodnutie č. 2019/DOH/ZPR/R/19, ktorým rozhodla o rozkladoch účastníkov konania voči prvostupňovému rozhodnutiu Protimonopolného úradu Slovenskej republiky, odboru kartelov, č. 2018/DOH/POK/1/40 zo dňa 30. 11. 2018.

V uvedenom rozhodnutí prvostupňový orgán úradu uložil 15 podnikateľom pokuty v celkovej výške 9 386 456 eur za porušenie ustanovení zákona o ochrane hospodárskej súťaže spočívajúce v uzatvorení niekoľkých kartelových dohôd o cenách, rozdelení trhu, výmene citlivých obchodných informácií a koordinácii v procese verejného obstarávania pri predaji osobných a ľahkých úžitkových motorových vozidiel.

Rada úradu zrušila rozhodnutie prvostupňového orgánu úradu a vec mu vrátila na nové prejednanie a rozhodnutie.
 
Rozhodnutie Rady úradu nadobudlo právoplatnosť dňa 31. 7. 2019.