KONCENTRÁCIE: PMÚ SR začal správne konanie vo veci koncentrácie podnikateľov UNIPETROL, a.s., a Fontee, s.r.o.

22.08.2019
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií, (ďalej len „úrad“) dňa 21. 08. 2019 začal správne konanie vo veci koncentrácie, ktorá podľa oznámenia koncentrácie spočíva v nadobudnutí nepriamej výlučnej kontroly podnikateľa UNIPETROL, a.s., nad časťou podnikateľa Fontee, s.r.o., ktorú predstavujú aktíva slúžiace na prevádzku 7 čerpacích staníc.
 
Sektor:
G 46.71 Veľkoobchod s pevnými, kvapalnými a plynnými palivami
G 47.30 Maloobchodný predaj pohonných látok v špecializovaných predajniach

Tretie strany, teda fyzické a právnické osoby môžu predložiť úradu svoje pripomienky, námietky a informácie k oznámeným koncentráciám. Žiadame tretie strany, aby svoje pripomienky predkladali úradu čo najskôr po zverejnení oznámenia, aby sa úrad, vzhľadom na dodržiavanie zákonných lehôt, mohol týmito pripomienkami zaoberať v prvej fáze posudzovania oznámenej koncentrácie.
Posledná aktualizácia:22.08.2019