Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KARTELY: PMÚ SR začal správne konanie vo veci možnej kartelovej dohody vo verejnom obstarávaní pri dodávkach strojov a strojno-technologického vybavenia

Aktualizované:
Obsah
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor kartelov, (ďalej len „úrad“) dňa 19. 8. 2019 začal z vlastného podnetu správne konanie vo veci možnej dohody obmedzujúcej súťaž podľa § 4 zákona o ochrane hospodárskej súťaže uzatvorenej medzi podnikateľmi, a to v súvislosti s verejnými obstarávaniami s predmetom zákazky určenej ako Stroje do poľnohospodárskej prvovýroby.
 
Na základe uskutočneného prešetrovania a vykonanej neohlásenej inšpekcie1 úrad získal podklady a informácie nasvedčujúce tomu, že štyria podnikatelia koordinovali postup v procese verejného obstarávania, ktorého predmetom boli dodávky strojov a strojno-technologického vybavenia pre podniky poľnohospodárskej prvovýroby.
 
Uvedené projekty boli financované z prostriedkov Európskych štrukturálnych a investičných fondov.
 
Začatie správneho konania neznamená, že účastníci konania porušili súťažné pravidlá a ani neprejudikuje závery, ku ktorým môže úrad dospieť v rozhodnutí.


 
1 Úrad potvrdil vykonanie neohlásenej inšpekcie prostredníctvom tlačovej správy, ktorá je dostupná na https://www.antimon.gov.sk/kartely-pmu-sr-vykonal-neohlasenu-inspekciu-u-podnikatela-v-oblasti-strojov-a-strojno-technologickeho-vybavenia/