Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: PMÚ SR schválil koncentráciu podnikateľov GRAFOBAL GROUP development, a. s., Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s., a Infra Services, a. s.

Aktualizované:
Obsah
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií, (ďalej len „úrad“) dňa 3. 9. 2019 schválil koncentráciu spočívajúcu v získaní priamej spoločnej kontroly podnikateľov GRAFOBAL GROUP development, a. s., Bratislava (ďalej len „GGD“) a Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s., Bratislava (ďalej len „BVS“) nad podnikateľom Infra Services, a. s., Bratislava (ďalej len „Infra Services“).

V tomto prípade vznikol medzi úradom a oznamovateľmi koncentrácie spor, pokiaľ ide o presný dátum vzniku predmetnej koncentrácie. Keďže vyriešenie tohto sporu nemá vplyv na vecné posúdenie dopadu koncentrácie, úrad koncentráciu posúdil a sporné otázky sú predmetom ďalšieho prešetrovania.

Podnikateľ GGD patrí do ekonomickej skupiny spoločností kontrolovaných pánom Doc. PhDr. Ivanom Kmotríkom, PhD. (ďalej len „skupina Grafobal“). Podnikateľ GGD je aktívny v oblasti výstavby (developmentu) nehnuteľností s cieľom vyhľadávať a realizovať investičné príležitosti v realitnej oblasti. Zároveň, v rámci skupiny Grafobal, zastrešuje realizáciu rezidenčných, kancelárskych a maloobchodných projektov. Vo svojej činnosti sa spoločnosť GGD zameriava najmä na Bratislavu a okolie, skupina Grafobal má realitné projekty aj v iných častiach SR.

Podnikateľ BVS pôsobí primárne v oblasti zásobovania pitnou vodou pre domácnosti a iných odberateľov a odvádzania odpadových vôd na území Bratislavského, časti Trnavského a časti Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Podnikateľ Infra Services vykonáva najmä servisné a údržbové práce na vodovodnej a kanalizačnej sieti BVS a súvisiacich zariadeniach, montáže a výmeny vodomerov, realizáciu pripojení na verejný vodovod a kanalizáciu a stavebné práce súvisiace s výstavbou vodovodných a kanalizačných sietí. Tieto služby primárne vykonáva pre svoju materskú spoločnosť BVS. Spoločnosti BVS ďalej poskytuje aj podporné služby zahŕňajúce prenájom vozidiel a mechanizmov a facility management objektov BVS.

Z hľadiska horizontálneho nedochádza vo vzťahu k SR v dôsledku koncentrácie k žiadnym prekrytiam. Z hľadiska ne-horizontálneho boli identifikované určité vertikálne prepojenia medzi aktivitami Infra Services v oblasti stavebných prác (vrátane budovania vodovodných a kanalizačných prípojok) a v oblasti facility managementu v SR ako potenciálneho vstupu pre aktivity skupiny Grafobal v oblasti výstavby (developmentu) nehnuteľností a prenájmu priestorov v nehnuteľnostiach pre administratívne alebo obchodné účely v SR.

Vzhľadom predovšetkým na to, že pred koncentráciou spoločnosť Infra Services poskytovala svoje služby primárne vnútroskupinovo, ako aj s ohľadom na rozsah pôsobenia skupiny Grafobal v oblasti výstavby (developmentu) a prenájmu nehnuteľností v SR, úrad dospel k záveru, že posudzovaná koncentrácia je v súlade s § 12 ods. 1 zákona o ochrane hospodárskej súťaže, keďže značne nenaruší účinnú súťaž na relevantnom trhu, najmä v dôsledku vytvorenia alebo posilnenia dominantného postavenia.

Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 5. 9. 2019.