Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) zverejnil Výročnú správu o činnosti za rok 2018

Aktualizované:
Obsah
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky informuje, že dňa 3. 9. 2019 Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) zverejnil 19. výročnú správu o svojej činnosti.

OLAF vykázal aj v roku 2018 dobré výsledky vyšetrovacej činnosti, pričom sa zameriaval na oblasti, v ktorých mohol priniesť európskym občanom najvyššiu pridanú hodnotu – zložité nadnárodné prípady, ktoré by vnútroštátne orgány nemohli vyriešiť samostatne. Či už v oblasti štrukturálnych fondov, colných záležitostí alebo priamych výdavkov, OLAF vďaka svojmu know-how a tímu vysoko kvalifikovaných vyšetrovateľov, forenzných odborníkov a analytikov mohol vyriešiť aj tie najzložitejšie prípady a zabrániť tak organizovaným zločineckým skupinám v sprenevere prostriedkov z rozpočtu EÚ. 
 

Výsledky vyšetrovacej činnosti úradu OLAF za rok 2018 v číslach:
OLAF 2018 Annual Report snímka
  • OLAF uzavrel 167 vyšetrovaní, pričom vydal 256 odporúčaní príslušným vnútroštátnym orgánom a orgánom EÚ,
  • OLAF odporučil, aby sa do rozpočtu EÚ vrátili prostriedky vo výške 371 miliónov eur,
  • v nadväznosti na 1 259 predbežných analýz, ktoré uskutočnili experti OLAF-u, začal OLAF vyšetrovanie v 219 nových prípadoch.

Trendy vo vyšetrovaní podvodov:

OLAF znova predložil vo výročnej správe aj analýzu niektorých najvýraznejších trendov, ktoré odhalil pri svojich vyšetrovaniach:
  • zakladanie falošných spoločností a maskovanie falšovaných obchodných transakcií s cieľom získať finančné prostriedky EÚ,
  • podvody pri propagácii poľnohospodárskych výrobkov, pričom peniaze sú často prané prostredníctvom tretích krajín,
  • úniky na clách zosnované cez nadnárodné zločinecké schémy.

OLAF sa aktívne zapája do rozvoja politiky boja proti podvodom:
 
V roku 2018 OLAF výrazne prispel k príprave novej stratégie Komisie pre boj proti podvodom, a teraz bude riadiť jej vykonávanie. V stratégii sa navrhuje dôkladnejšia analýza údajov pre politické opatrenia v oblasti boja proti podvodom založené na dôkazoch, ako aj komplexnejšia analýza rizík podvodov, čo by malo viesť k lepšiemu nasmerovaniu kontrol zameraných na boj proti podvodom. 
 
V máji 2018 Európska komisia prijala návrh na zmenu právneho základu OLAF-u. Komisia navrhla posilniť prípustnosť dôkazov získaných OLAF-om na vnútroštátnych súdoch, poskytnúť OLAF-u prístup k bankovým účtom, uľahčiť kontroly na mieste a poskytnúť OLAF-u potrebné nástroje na plnenie jeho mandátu v oblasti DPH. Cieľom tejto zmeny je zabezpečiť, aby bol OLAF schopný efektívne spolupracovať s novou Európskou prokuratúrou (EPPO) a dopĺňať jej prácu v prospech európskych občanov.
 

Úplné znenie Výročnej správy OLAF-u za rok 2018 nájdete tu
 
 
Zdroj: Tlačová správa OLAF-u č. 7/2019 zo dňa 3. 9. 2019 (aj v slovenskom jazyku) dostupná na  https://ec.europa.eu/anti-fraud/media-corner/news/03-09-2019/olaf-2018-major-investigations-put-end-cross-border-fraud-schemes-stop_sk

Ďalšie informácie sú na twitteri OLAF-u
Súvisiacu tlačovú správu zverejnil aj odbor Centrálny kontaktný útvar pre OLAF na svojej webovej stránke https://www.olaf.vlada.gov.sk//europsky-urad-pre-boj-proti-podvodom-olaf-zverejnil-vyrocnu-spravu-o-cinnosti-za-rok-2018/