Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: PMÚ SR schválil koncentráciu podnikateľov UNIPETROL, a.s., a Fontee, s.r.o.

Aktualizované:
Obsah
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií, (ďalej len „úrad“) dňa 05. 09. 2019 schválil koncentráciu spočívajúcu v získaní nepriamej výlučnej kontroly podnikateľom UNIPETROL, a.s., Praha, Česká republika (ďalej len „UNIPETROL“) nad časťou podnikateľa Fontee, s.r.o., Orechová Potôň (ďalej len „Fontee“), ktorú predstavujú aktíva slúžiace na prevádzku 7 čerpacích staníc (ďalej len „ČS“).
 
Skupina UNIPETROL je súčasťou nadnárodnej skupiny PKN ORLEN, ktorej hlavným predmetom činnosti je ťažba a spracovanie ropy, resp. petrochemická výroba a predaj týchto výrobkov. V rámci Slovenskej republiky v oblasti maloobchodného predaja pohonných hmôt (automobilový benzín, motorová nafta, skvapalnený ropný plyn – LPG; ďalej len „PHM“) a doplnkového tovaru skupina prevádzkuje len jedinú ČS v meste Malacky.
 
Spoločnosť Fontee vlastní a prevádzkuje 7 ČS v lokalitách Holice, Senec, Šurany, Tesárske Mlyňany, Strečno, Šelpice a Lužianky. Nadobúdaná časť podnikateľa pôsobí v oblasti maloobchodného predaja PHM, mazív a ostatného tovaru na ČS.
 
Vychádzajúc z počtu ČS, ktoré po koncentrácii bude skupina UNIPETROL kontrolovať, a ich rozmiestnenia v rámci SR, ako aj z existencie významných konkurentov v tejto oblasti, predmetná koncentrácia nevzbudzuje súťažné obavy z hľadiska jej horizontálneho posúdenia na celoslovenskej úrovni a ani z hľadiska lokálneho pôsobenia účastníkov koncentrácie.
 
Medzi skupinou UNIPETROL (veľkoobchodný predaj PHM) a podnikateľom Fontee (maloobchodný predaj PHM) existuje aj vertikálny vzťah. S ohľadom najmä na rozsah činností a trhovú prítomnosť  skupiny UNIPETROL v rámci veľkoobchodných dodávok v SR a predovšetkým podnikateľa Fontee v rámci maloobchodných dodávok týchto komodít, toto vertikálne prepojenie nevzbudzuje súťažné obavy z hľadiska obmedzenia prístupu k vstupom alebo obmedzenia prístupu k zákazníkom.
 
Po vyhodnotení získaných podkladov a informácií dospel úrad k záveru, že posudzovaná koncentrácia je v súlade s § 12 ods. 1 zákona o ochrane hospodárskej súťaže, keďže značne nenaruší účinnú súťaž na relevantnom trhu, najmä v dôsledku vytvorenia alebo posilnenia dominantného postavenia.

Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 13. 09. 2019.