Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: PMÚ SR schválil vytvorenie spoločného podniku podnikateľmi Grupo Calcinor, S.L., a Wopfinger Stein u. Kalkwerke Schmid & Co. KG

Aktualizované:
Obsah
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií, (ďalej len „úrad“) dňa 18. 9. 2019 schválil koncentráciu spočívajúcu vo vytvorení plnofunkčného spoločného podniku podnikateľmi Grupo Calcinor, S.L., Španielsko (ďalej len „Calcinor“) a Wopfinger Stein u. Kalkwerke Schmid & Co. KG, Rakúsko (ďalej len „Wopfinger“) formou vloženia spoločnosti Calmit GmbH, Rakúsko (ďalej len „Calmit AT“) do ich existujúceho plnofunkčného spoločného podniku (ďalej len „spoločný podnik“) zastrešovaného holdingovou spoločnosťou Eurofillers Holding GmbH, Rakúsko.

Podnikateľ Wopfinger kontroluje skupinu spoločností pôsobiacich v oblasti ťažby surovín (najmä vápenca), výroby cementu a v stavebnom priemysle (konkrétne napr. priemysel s farbami, prefabrikovanými výrobkami, obkladmi, omietkami, izoláciami, štukovou omietkou, výplňovým materiálom, tehlami, cementom, betónom). V SR pôsobí, okrem iného, prostredníctvom spoločnosti Baumit, spol. s r.o., Bratislava.

Podnikateľ Wopfinger pred koncentráciou kontroluje aj podnikateľa Calmit AT, ktorý má byť vložený do spoločného podniku.
 
Podnikateľ Calmit AT pôsobí v oblasti ťažby vápenca a výroby vápenných výrobkov, ide predovšetkým o jemné vápno, vápenný hydrát, kamennú múčku a kusové vápno. Z dôvodu vysokých prepravných nákladov vápenných výrobkov predáva vápno len v Rakúsku, konkrétne v spolkových krajinách Salzburg, Horné Rakúsko a Štajersko a ani po koncentrácii nebude dodávať vápno do iných regiónov.
 
Podnikateľ Calcinor je materskou spoločnosťou skupiny spoločností, ktorá pôsobí v oblasti získavania a ťažby vápenca a predaja vápenných výrobkov, ako aj v ďalších oblastiach, napr. v oblasti neželezného hutníctva, v chemickom priemysle, v priemysle s papierom a lepidlami a v stavebnom priemysle (konkrétne napr. priemysel s farbami, prefabrikovanými výrobkami, obkladmi, omietkou, štukovanou omietkou, výplňovým materiálom, tehlami, cementom, betónom).

Z vyššie uvedeného popisu činností podnikateľov Calmit AT a Calcinor vyplýva, že obaja pôsobia v oblasti dodávok vápna, avšak len podnikateľ Calcinor pôsobí na území SR, a to len prostredníctvom spoločnosti Calmit, spol. s r. o., Bratislava, ktorá je už teraz súčasťou spoločného podniku.
 
Vzťahom podnikateľov Calmit AT a Wopfinger sa úrad pri vyhodnocovaní dopadov koncentrácie nezaoberal, keďže podnikateľ Wopfinger podnikateľa Calmit AT kontroloval už pred koncentráciou.
 
V dôsledku koncentrácie nedochádza vo vzťahu k územiu SR k horizontálnym prekryvom ani k vertikálnym prepojeniam. Úrad teda neidentifikoval negatívne súťažné dopady koncentrácie vo vzťahu k územiu SR, a to ani z pohľadu horizontálneho, ani ne-horizontálneho posúdenia a dospel k záveru, že posudzovaná koncentrácia je v súlade s § 12 ods. 1 zákona o ochrane hospodárskej súťaže, keďže značne nenaruší účinnú súťaž na relevantnom trhu, najmä v dôsledku vytvorenia alebo posilnenia dominantného postavenia.

Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 19. 9. 2019.