Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: PMÚ SR začal správne konanie pre možné porušenia zákona týkajúce sa koncentrácie v oblasti montážnych, údržbových a stavebných prác

Aktualizované:
Obsah
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií, (ďalej len „úrad“) dňa 7. 10. 2019 začal voči dvom podnikateľom správne konanie vo veci možného porušenia zákona o ochrane hospodárskej súťaže spočívajúceho v neoznámení koncentrácie pred tým, ako sa začnú vykonávať práva a povinnosti z nej vyplývajúce a porušení zákazu vykonávať práva a povinnosti vyplývajúce z koncentrácie pred jej právoplatným schválením zo strany úradu. Možné porušenie zákona sa týka koncentrácie v oblasti montážnych, údržbových a stavebných prác pri budovaní a prevádzke líniových stavieb a súvisiacich technológií.

Systém kontroly koncentrácií je založený na ich oznamovaní úradu predtým, ako podnikatelia začnú s tzv. implementáciou, t. j. vykonávaním práv a povinností z nej vyplývajúcich. Pod kontrolu úradu spadajú len transakcie pri dosiahnutí určitej ekonomickej sily, ktorá je vyjadrená v podobe obratu účastníkov koncentrácie. Iba takto môže úrad účinne posúdiť dopady koncentrácie na trh a na spotrebiteľov, a teda rozhodnúť, či v danom prípade koncentráciu schváli alebo ide o transakciu, ktorá spôsobí značné zníženie účinnej súťaže, najmä v podobe vytvorenia alebo posilnenia dominantného postavenia.
 
Začatie správneho konania neznamená, že jeho účastníci porušili súťažné pravidlá ani neprejudikuje závery, ku ktorým v danej veci dospeje úrad v rozhodnutí.