Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: PMÚ SR schválil koncentráciu podnikateľov Heneken, s.r.o., Brock Metals, s.r.o., a Garda Alloys, s.r.o.

Aktualizované:
Obsah
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií, (ďalej len „úrad“) dňa 28. 10. 2019 schválil koncentráciu spočívajúcu v získaní priamej výlučnej kontroly podnikateľa Heneken, s.r.o., Bratislava (ďalej len „oznamovateľ“) nad podnikateľmi Brock Metals, s.r.o., Košice a Garda Alloys, s.r.o., Košice (ďalej len „nadobúdané spoločnosti“).
 
Skupina oznamovateľa podniká v oblasti metalurgie, a to prostredníctvom výroby a predaja hliníkových zliatin vo forme ingotov vyrábaných z hliníkového šrotu (tzv. sekundárny hliník), obchodovania s hliníkom, hliníkovými zliatinami a hliníkovým šrotom, obchodovania s niektorými ďalšími metalurgickými zliatinami (napr. horčíkové a zinkové zliatiny) a neželeznými kovmi, ako s horčíkom, kremíkom, olovom, zinkom a meďou.
 
Nadobúdané spoločnosti podnikajú v oblasti metalurgie, a to prostredníctvom výroby a predaja zinkových zliatin vo forme ingotov (pre tlakové liatie), zinkových zliatin pre žiarové pozinkovanie (galvanizáciu) vo forme bločkov a tekutého zinku.
 
Medzi aktivitami účastníkov koncentrácie nedochádza k horizontálnemu prekrytiu aktivít, existuje však medzi nimi vertikálny vzťah. V oblasti predaja neželezných kovov, ktoré slúžia ako jeden zo vstupných produktov pri výrobe zinkových zliatin (t. j. zinok, hliník, meď a horčík) je aktívny oznamovateľ a v oblasti výroby a predaja zinkových zliatin sú aktívne nadobúdané spoločnosti.
 
S ohľadom najmä na rozsah činností a trhovú prítomnosť oznamovateľa v rámci veľkoobchodných dodávok neželezných kovov, resp. trhovú prítomnosť nadobúdaných spoločností v oblasti predaja zinkových zliatin, toto vertikálne prepojenie nevzbudzuje súťažné obavy z hľadiska obmedzenia prístupu k vstupom alebo obmedzenia prístupu k zákazníkom.
 
Po vyhodnotení získaných podkladov a informácií dospel úrad k záveru, že posudzovaná koncentrácia je v súlade s § 12 ods. 1 zákona o ochrane hospodárskej súťaže, keďže značne nenaruší účinnú súťaž na relevantnom trhu, najmä v dôsledku vytvorenia alebo posilnenia dominantného postavenia.

Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 31. 10. 2019.