Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

PMÚ SR uložil pokutu mestu v Nitrianskom kraji za nedovolené obmedzovanie súťaže v oblasti lekárenskej starostlivosti

Aktualizované:
Obsah
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor kartelov, (ďalej len „úrad“) dňa 2. 10. 2019 vydal rozhodnutie, ktorým uložil mestu v Nitrianskom kraji pokutu v celkovej výške 15 000 eur za porušenie ustanovenia § 39 zákona o ochrane hospodárskej súťaže.
 
Na základe zhromaždených dôkazov úrad dospel k záveru, že dané mesto zjavnou podporou zvýhodňujúcou určitého podnikateľa alebo iným spôsobom obmedzilo súťaž na trhu poskytovania lekárenskej starostlivosti vo verejných lekárňach. Mesto svojim konaním tak zvýhodnilo podnikateľov, ktorí v posudzovanom období pôsobili na predmetnom trhu.
 
Rozhodnutie úradu ešte nenadobudlo právoplatnosť, keďže účastník konania uplatnil svoje právo podať rozklad proti tomuto prvostupňovému rozhodnutiu. Na základe toho sa rozhodnutie stalo predmetom preskúmania druhostupňovým orgánom úradu – Radou Protimonopolného úradu SR.