Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: PMÚ SR schválil koncentráciu podnikateľov SORIA, a.s., FABRI CAPITAL, a.s., AUTOPOLIS, a.s., a LP Motors, s.r.o.

Aktualizované:
Obsah
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií, (ďalej len „úrad“) dňa 27. 11. 2019 schválil koncentráciu spočívajúcu v získaní nepriamej výlučnej kontroly podnikateľa SORIA, a.s., Bratislava (ďalej len „SORIA“) nad podnikateľom AUTOPOLIS, a.s., Bratislava (ďalej len „AUTOPOLIS“) a v získaní nepriamej spoločnej kontroly podnikateľov SORIA a FABRI CAPITAL, a.s., Bratislava (ďalej len „FABRI CAPITAL“) nad podnikateľom LP Motors, s.r.o., Bratislava (ďalej len „LP Motors“).
 
Skupina SORIA pôsobí v oblasti maloobchodného predaja nových motorových vozidiel a v oblasti poskytovania služieb opráv a údržby motorových vozidiel. Táto skupina ďalej pôsobí najmä v nasledujúcich oblastiach: energetika, hotely a trávenie voľného času, vydavateľská činnosť, realitný sektor, výstavba, predaj a prenájom nehnuteľností, mediálna oblasť.

Skupina FABRI CAPITAL pôsobí v realitnom sektore (výstavba, predaj a prenájom nehnuteľností), v oblasti prevádzkovania prírodných liečivých kúpeľov a v oblasti poskytovania služieb v turizme.

Nadobúdaná spoločnosť AUTOPOLIS podniká v oblasti maloobchodného predaja nových motorových vozidiel a v oblasti poskytovania služieb opráv a údržby motorových vozidiel.

Nadobúdaná spoločnosť LP Motors pôsobí v oblasti prenájmu nehnuteľností.

Medzi aktivitami účastníkov koncentrácie dochádza k horizontálnemu prekrytiu aktivít v oblasti maloobchodného predaja nových motorových vozidiel, v oblasti poskytovania služieb opráv a údržby motorových vozidiel a v oblasti prenájmu nehnuteľností. Vzhľadom na to, že spoločnosť LP Motors pôsobí len v oblasti prenájmu nehnuteľností, v ktorých prevádzkuje svoju činnosť spoločnosť AUTOPOLIS, úrad sa týmto horizontálnym prekryvom činností ďalej nezaoberal.
 
Poskytovanie služieb opravy a údržby motorových vozidiel je činnosťou akcesorickou k hlavnej činnosti, t. j. predaju nových motorových vozidiel, pričom obdobne tieto služby sú obvykle poskytované maloobchodnými predajcami nových motorových vozidiel. Z tohto dôvodu, vzhľadom aj na zistenia vo vzťahu k predaju nových motorových vozidiel, nebolo potrebné túto činnosť hlbšie analyzovať.
 
Skupina SORIA pôsobí v oblasti maloobchodného predaja nových motorových vozidiel značky NISSAN a SEAT, kým nadobúdaná spoločnosť AUTOPOLIS pôsobí v tejto oblasti so značkou HYUNDAI a FORD.
 
Spoločný trhový podiel účastníkov koncentrácie v tejto oblasti nebude po koncentrácii dosahovať úroveň ovplyvneného trhu. V medzi značkovej súťaži porovnateľných značiek sú najvýznamnejšími konkurentmi Citroen, Fiat, Kia, Opel, Peugeot, Renault, Škoda, Suzuki, ako aj Honda, Mazda a Toyota. Z hľadiska lokálneho prekrytia aktivít sú v danej lokalite zastúpené maloobchodné predajne ponúkajúce tieto konkurenčné značky motorových vozidiel, ako aj predajne ponúkajúce rovnaké značky ako predávané účastníkmi koncentrácie. Úrad zistil, že ani v prípade užšieho vymedzenia trhu alebo po segmentácii na osobné motorové vozidlá a ľahké úžitkové vozidlá koncentráciou vzniknuté horizontálne prekrytie nevzbudzuje súťažné obavy.

Po vyhodnotení získaných podkladov a informácií dospel úrad k záveru, že posudzovaná koncentrácia je v súlade s § 12 ods. 1 zákona o ochrane hospodárskej súťaže, keďže značne nenaruší účinnú súťaž na relevantnom trhu, najmä v dôsledku vytvorenia alebo posilnenia dominantného postavenia.

Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 02. 12. 2019.