Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: PMÚ SR schválil koncentráciu podnikateľov Caisse des dépôts et consignations, La Poste S.A. a CNP Assurances S.A.

Aktualizované:
Obsah
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií, (ďalej len „úrad“) dňa 4. 12. 2019 schválil koncentráciu spočívajúcu v získaní priamej výlučnej kontroly podnikateľa Caisse des dépôts et consignations, Francúzsko (ďalej len „CDC“) nad podnikateľom La Poste S.A., Francúzsko (ďalej len „La Poste“) a nepriamej výlučnej kontroly podnikateľa CDC nad podnikateľom CNP Assurances S.A., Francúzsko (ďalej len „CNP Assurances“).

Podnikateľ CDC je verejnou inštitúciou so špeciálnym právnym postavením, regulovanou v zmysle francúzskeho menového a finančného zákonníka. Podnikateľ CDC aj prostredníctvom ním kontrolovaných spoločností (ďalej len „skupina CDC“) na území SR pôsobí napr. v oblasti výroby polovodičov, v oblasti strojárskej výroby ako dodávateľ najmä pre automobilový priemysel, poskytuje zasielateľské služby a služby zmluvnej logistiky.

Podnikateľ La Poste je pred koncentráciou spoločne kontrolovaný podnikateľom CDC a Francúzskou republikou. Podnikateľ La Poste je materskou spoločnosťou skupiny spoločností (ďalej len „skupina La Poste“), ktorá vykonáva okrem iného bankové, poisťovacie činnosti a doručovateľské činnosti. Na území SR skupina La Poste nevykonáva bankové ani poisťovacie činnosti, pôsobí tu najmä v oblasti doručovania a zasielateľských služieb napríklad prostredníctvom spoločnosti Direct Parcel Distribution SK, s.r.o., Bratislava. 

Podnikateľ CNP Assurances pôsobí vo viacerých krajinách Európy (najmä vo Francúzsku, ale napr. aj v Nemecku, Rakúsku, Španielsku, Taliansku, Portugalsku a na Cypre) a v Latinskej Amerike (Brazília), pričom je aktívny najmä v oblasti poisťovníctva, konkrétne najmä v oblasti produkcie osobného, skupinového životného a zdravotného poistenia. Na území SR podnikateľ CNP Assurances nepôsobí. 

Medzi aktivitami skupín CDC a La Poste na území SR je možné identifikovať horizontálne prekryvy aj ne-horizontálne vzťahy. 
Z horizontálneho hľadiska sa aktivity skupín CDC a La Poste na území SR prekrývajú v oblasti poskytovania zasielateľských služieb ako služieb organizácie prepravy tovaru v mene zákazníkov podľa ich potrieb.

Z ne-horizontálneho hľadiska ide o vertikálny vzťah služieb doručovania malých balíkov poskytovaných skupinou La Poste ako vstup pre služby zmluvnej logistiky, ktoré poskytuje skupina CDC, pričom služby zmluvnej logistiky je možné chápať ako súčasť procesu dodávky tovaru. Ich ťažiskom je manažment toku a skladovania tovaru podľa potrieb zákazníka. Je možné identifikovať aj vertikálny vzťah medzi zasielateľskými službami poskytovanými v SR skupinou La Poste (aj skupinou CDC) ako vstupmi a službami zmluvnej logistiky poskytovanými v SR skupinou CDC.
 
S ohľadom na rozsah pôsobenia skupín CDC a La Poste na území SR vo vyššie uvedených oblastiach, v ktorých sú na území SR vystavení dostatočnej konkurencii, úrad neidentifikoval negatívne súťažné dopady koncentrácie v SR z horizontálneho hľadiska ani z hľadiska ne-horizontálneho posúdenia. Zároveň úrad zobral do úvahy, že horizontálne prekryvy a ne-horizontálne vzťahy skupín CDC a La Poste popísané vyššie existovali už pred koncentráciou, keďže predmetnou koncentráciou dochádza k zmene spoločnej kontroly podnikateľa CDC nad podnikateľom La Poste na jeho výlučnú kontrolu.
 
Po vyhodnotení získaných podkladov a informácií dospel úrad k záveru, že posudzovaná koncentrácia je v súlade s § 12 ods. 1 zákona o ochrane hospodárskej súťaže, keďže značne nenaruší účinnú súťaž na relevantnom trhu, najmä v dôsledku vytvorenia alebo posilnenia dominantného postavenia.
 
Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 5. 12. 2019.