Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: PMÚ SR schválil koncentráciu podnikateľov prevádzkujúcich predajne nábytku KIKA a Möbelix

Aktualizované:
Obsah
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií, (ďalej len „úrad“) dňa 28. 11. 2019 schválil koncentráciu spočívajúcu v získaní nepriamej výlučnej kontroly podnikateľa XLCEE-Holding GmbH, Rakúsko (ďalej len „XLCEE“) nad podnikateľmi pôsobiacimi vo viacerých krajinách, okrem iných aj nad podnikateľmi Kika Nábytok Slovensko, s.r.o., Bratislava a Sigma Properties Slovakia, s.r.o., Bratislava pôsobiacimi v rámci Slovenskej republiky.
 
Podnikateľ XLCEE patrí do skupiny XXXLutz, ktorej činnosť pozostáva primárne z prevádzky maloobchodných predajní s nábytkom a bytovými doplnkami, ako aj internetových obchodov s nábytkom a bytovými doplnkami vo viacerých krajinách, okrem iných aj v Slovenskej republike (ďalej len „SR“). V SR pôsobí prostredníctvom dcérskej spoločnosti Möbelix SK, s.r.o., (ďalej len „Möbelix“), ktorá prevádzkuje maloobchodné predajne s nábytkom a bytovými doplnkami, ako aj internetový obchod s nábytkom a bytovými doplnkami pod značkou Möbelix. V súčasnosti Möbelix prevádzkuje 9 predajní. Skupina XXXLutz ďalej pôsobí v SR prostredníctvom spoločností, ktoré prenajímajú nehnuteľnosti slúžiace na prevádzkovanie predajní Möbelix, a tiež v oblasti poskytovania logistických služieb pre vlastné potreby.
 
Cieľové spoločnosti pôsobia v oblasti prevádzky maloobchodných predajní s nábytkom a bytovými doplnkami a internetových obchodov s nábytkom a bytovými doplnkami v Českej republike, Maďarsku, Rumunsku a v SR, kde je prevádzkovaných päť predajní pod značkou KIKA. V SR je súčasťou transakcie aj spoločnosť prenajímajúca nehnuteľnosti na prevádzkovanie predajní KIKA.
 
Koncentrácia sa vo všeobecnosti týkala maloobchodného predaja nábytku a bytových doplnkov a na tieto aktivity sa ďalej, spolu s posúdením oblasti veľkoobchodného nákupu nábytku, sústredilo jej posudzovanie zo strany úradu. V rámci správneho konania úrad prieskumom trhu zisťoval podmienky hospodárskej súťaže v predmetnej oblasti a v tomto kontexte vplyv predmetnej koncentrácie na podmienky hospodárskej súťaže na relevantnom trhu, a to, či sa predmetnou koncentráciou značne nenaruší účinná hospodárska súťaž na relevantnom trhu, najmä v dôsledku vytvorenia alebo posilnenia dominantného postavenia.
 
Z informácií predložených v oznámení koncentrácie a potvrdených tiež prieskumom úradu vyplynulo, že v SR realizuje maloobchodný predaj nábytku a bytových doplnkov viacero typov subjektov, od podnikateľov prevádzkujúcich veľkoformátové multiproduktové predajne sieťového typu, ktorí ponúkajú celý (resp. takmer celý) sortiment nábytku, podnikateľov prevádzkujúcich jednotlivé multiproduktové predajne menšieho formátu až po podnikateľov ponúkajúcich určitý sortiment nábytku v rámci konceptu hobby predajní a špecializovaných predajcov len určitého vymedzeného typu nábytku. Účastníci koncentrácie patria medzi multiproduktové veľkoformátové predajne sieťového typu. Charakteristiky jednotlivých typov podnikateľov úrad zobral do úvahy v rámci zvažovania definícií relevantných trhov (prípadne alternatívnych definícií trhov) a tiež v rámci vyhodnocovania blízkosti konkurencie v rámci dopadov koncentrácie.
 
Úrad posudzoval dopady koncentrácie v oblasti maloobchodného predaja nábytku/bytových doplnkov v rámci charakteristík tohto typu predaja, kde zvažoval vymedzenie relevantných trhov z rôznych hľadísk.
 
Prieskumom sa v prvom rade nepotvrdilo zaradenie maloobchodného predaja nábytku prostredníctvom internetu a prostredníctvom kamenných predajní na jeden trh (otvorená táto otázka zostala pre bytové doplnky, kde ju ale nebolo potrebné hlbšie analyzovať). Takisto sa nepotvrdilo zaradenie nábytku a bytových doplnkov na jeden relevantný trh. Bližšie bolo potrebné sa zaoberať len maloobchodným predajom nábytku prostredníctvom kamenných predajní (internetový predaj nábytku/bytových doplnkov, ako aj predaj bytových doplnkov je zo súťažného hľadiska neproblémový).
 
Vo vzťahu k identifikácii tovarového relevantného trhu v oblasti maloobchodného predaja nábytku prostredníctvom kamenných predajní, vzhľadom na charakter predmetnej koncentrácie, úrad posudzoval postavenie účastníkov koncentrácie a podnikateľov, ktorí ponúkajú rovnako komplexné portfólio nábytku, t. j. multiproduktové predajne nábytku. Súčasne, oslovení konkurenční multiproduktoví predajcovia nábytku nepoukazovali na špecificky významné postavenie účastníkov koncentrácie v niektorom zo segmentov nábytku, účastníkov koncentrácie považovali, rovnako ako iné multiproduktové predajne, za konkurentov s odôvodnením, že ponúkajú podobné portfólio nábytku. Otázku ďalšej segmentácie trhu maloobchodného predaja nábytku v kamenných predajniach podľa typov nábytku (resp. jeho určenia do nejakej časti obytného priestoru) nebolo vzhľadom na nižšie závery ohľadom posúdenia dopadov koncentrácie nutné uzavrieť.
 
V rámci určenia priestorového trhu úrad zistil existenciu lokálnych trhov a pri ich vymedzení zohľadnil prieskumom zistenú dojazdovú vzdialenosť do predajní nábytku v lokalitách (mestách), kde sa nachádza predajňa Möbelix, ako aj predajňa KIKA. Úrad zároveň zohľadnil aj členitosť terénu a s tým súvisiacu infraštruktúru. Vo vzťahu k stanoveniu spádových oblastí môžu byť vo všeobecnosti brané do úvahy aj ďalšie faktory a charakter spádovej oblasti môže byť definovaný okrem rádiusu aj jej homogenitou vzhľadom napríklad na rozmiestnenie sídiel, preferencie a kúpyschopnosť zákazníkov v jednotlivých oblastiach, mobilitu zákazníkov alebo aj možnú nerealizovateľnosť či vyššiu cenu komplementárnych služieb (doprava, montáž, dodatočné úpravy podľa potrieb zákazníka) vo väčších vzdialenostiach od miesta kúpy. V tomto prípade boli lokálne trhy stanovené základným kritériom 60 km vzdialenosti od konkrétnej predajne/60 min. jazdy.
 
Úrad predovšetkým zistil, že v prípade niektorých maloobchodných predajní účastníkov koncentrácie platí, že v rámci spádovej oblasti vymedzenej 60 km od danej predajne/60 min. jazdy od danej predajne nedochádza k horizontálnemu prekrytiu aktivít. Uvedené platí pre predajňu Möbelix Senica, Möbelix Trenčín, v spádových oblastiach ktorých sa nenachádza žiadna predajňa KIKA, a tiež pre predajňu KIKA v Poprade, keďže v danej spádovej oblasti sa nenachádza žiadna predajňa Möbelix. Úrad vyhodnotil, že na daných lokálnych trhoch nevznikajú súťažné obavy vyplývajúce z posudzovanej transakcie.
 
Vyhodnotením spádových oblastí úrad zistil,  že k reálnemu lokálnemu prekrytiu predajní Möbelix/KIKA dochádza v niekoľkých lokalitách vymedzených ako spádová oblasť Bratislava, Nitra, Banská Bystrica a Košice.
 
Z hľadiska súťažného posúdenia úrad posúdil danú koncentráciu jednak z celoslovenského pohľadu – predovšetkým na úrovni nákupu vstupov, t. j. veľkoobchodný nákup nábytku, ako aj vymedzil základné charakteristiky a štruktúru maloobchodného trhu z celoslovenského pohľadu a posúdil jej dopady na úrovni vyššie uvedených lokalít.
 
Z pohľadu nákupného trhu niekoľko oslovených konkurentov vznieslo námietky vo vzťahu ku koncentrácii, že dochádza ku koncentrácii silných hráčov, ktorí spôsobia zmenu aj vo vzťahu k veľkoobchodným nákupom nábytku v tom smere, že konkurenční hráči nebudú mať od koho nakupovať, prípadne že budú nakupovať za nevýhodnejších podmienok. Úrad v rámci analýzy sily na úrovni nákupu prihliadol na štruktúru segmentu maloobchodného predaja nábytku a charakter podnikateľov pôsobiacich v oblasti maloobchodného predaja nábytku a bytových doplnkov, t. j. ide o koncentráciu tretieho najväčšieho hráča s podnikateľom, ktorý je šiestym najsilnejším hráčom, po koncentrácii bude entita pôsobiť ako trhová dvojka. Úrad tiež zistil, že neexistujú žiadne významnejšie prekážky na dovoz nábytku, že pre trh veľkoobchodného nákupu nábytku nie je štandardné uzatváranie exkluzívnych zmlúv. Ďalej tiež platí, že viaceré spoločnosti pôsobiace na území SR na trhu maloobchodného predaja nábytku sú vertikálne integrované s výrobcom nábytku, takže si časť produktov dokážu obstarať z vlastnej výroby. Taktiež, pokiaľ ide o slovenských dodávateľov, už v čase pred uskutočnením koncentrácie účastníci nakupovali od slovenských výrobcov nábytku malý podiel svojho predaja. Účastníci koncentrácie už pred koncentráciou rozhodovali o veľkoobchodnom nákupe globálne. Na základe uvedených skutočností úrad dospel k záveru, že predmetná koncentrácia nepredstavuje súťažné riziko z pohľadu veľkoobchodného nákupu nábytku/bytových doplnkov.
 
Pokiaľ ide o maloobchodný predaj nábytku, úrad vzal do úvahy predovšetkým charakteristiky jednotlivých podnikateľov, pričom bral do úvahy multiproduktové predajné siete, ktoré predávajú ako nábytok, tak aj bytové doplnky (viac-menej komplexný sortiment nábytku), a ktoré v SR pôsobia. Z prieskumu vyplynulo, že podnikateľ prevádzkujúci značku IKEA je najväčším predajcom nábytku, pokiaľ ide o celoslovenské tržby pred posudzovanou koncentráciou aj po jej dokončení, a to aj napriek skutočnosti, že podnikateľ IKEA nemá početnú sieť predajní ako jeho konkurenti a prevádzkuje len jednu predajňu, avšak s najväčšou predajnou plochou v Bratislave. Z celoslovenského pohľadu, pokiaľ ide o výšku tržieb za predaj nábytku, nasleduje podnikateľ Merkury Market a jeden z účastníkov koncentrácie - Möbelix. Z pohľadu celoslovenského ide o koncentráciu podnikateľa tretieho a šiesteho v poradí. Charakterovo pritom ide, s výnimkou podnikateľa IKEA, o podnikateľov v prvej sedmičke, ktorí disponujú viacerými predajňami ponúkajúcimi celé (alebo takmer celé) portfólio segmentov nábytku na veľkej predajnej ploche.
 
Pre posúdenie dopadov koncentrácie úrad ďalej vychádzal z lokálnych trhov maloobchodného predaja nábytku prostredníctvom kamenných predajní vyššie špecifikovaných, v rámci ktorých identifikoval najväčších hráčov a vyjadril postavenie podnikateľov pôsobiacich ako multiproduktové predajne nábytku predovšetkým z hľadiska tržieb dosahovaných z predaja nábytku pre multiproduktové predajne ponúkajúce (takmer) komplexný sortiment nábytku. Súčasne zobral do úvahy počet, charakter a umiestnenie predajní jednotlivých hráčov z hľadiska lokality prekrytia predajní účastníkov koncentrácie. Úrad zároveň zobral do úvahy aj odhadované tržby predajní, ktoré boli na trhu menej ako rok a preskúmal aj možnosti vstupu a expanzie konkurenčných hráčov v danej lokalite. 
 
Pokiaľ ide o konkrétne lokality prekrytia, v rámci spádovej oblasti Bratislava a Nitra už zo samotnej existujúcej štruktúry tu pôsobiacich maloobchodných predajní nábytku úrad dospel k záveru, že v daných lokalitách koncentrácia nevzbudzuje súťažné obavy z hľadiska možného vzniku alebo posilnenia dominantného postavenia. Pre spádovú oblasť Bratislava úrad zobral do úvahy predovšetkým existenciu najsilnejšieho hráča, prevádzkujúceho predajňu IKEA, a tiež prítomnosť takmer všetkých hráčov prevádzkujúcich multiproduktové veľkoformátové predajne nábytku (Sconto, Asko, Merkury Market, JYSK, Black Red White, Tempo Kondela a Drevona). Pre spádovú oblasť Nitra by pri zarátaní novootvorenej predajne Möbelix v roku 2019 (zarátaní jej odhadovaných tržieb) boli účastníci koncentrácie na prvom mieste, avšak štruktúra trhu sa vyznačuje väčším počtom vyrovnaných hráčov, pričom ide rovnako o predajne multiproduktového veľkoformátového typu.
 
Pokiaľ ide o spádovú oblasť Banská Bystrica a Košice, úrad ich analyzoval podrobnejšie. V rámci spádovej oblasti Banská Bystrica sa aktivity účastníkov koncentrácie prekrývajú priamo v meste Banská Bystrica, kde je umiestnená jedna predajňa KIKA a jedna predajňa Möbelix (obe sa nachádzajú v areáli Radvaň). Úrad zistil, že v prípade, ak by nedošlo k ďalším skutočnostiam v súvislosti so vstupom nového významného hráča na trh v spádovej oblasti Banská Bystrica, najsilnejším predajcom nábytku by bola post-transakčná entita. Zároveň by účastníkom koncentrácie patrila najväčšia predajňa nábytku v tejto spádovej oblasti. V júni 2019 však predajňu v Banskej Bystrici otvoril podnikateľ Asko. Z tohto dôvodu, pre úplné, objektívne posúdenie súťažných podmienok v spádovej oblasti Banská Bystrica a posúdenie nielen minulej, ale predovšetkým aj aktuálnej štruktúry trhu a výhľadov do budúcna úrad zohľadnil aj pôsobenie predmetnej predajne podnikateľa Asko ako plnohodnotného efektívneho konkurenta. Úrad na účely posúdenia predmetnej koncentrácie zvolil metódu zistenia dopadu vstupu podnikateľa Asko na lokálny trh, založenú na odhade prepočtu predpokladaných tržieb tohto podnikateľa na tržby predajní v danej lokalite.
 
Zohľadňujúc efekty vstupu podnikateľa Asko, úrad zistil, že po tomto vstupe podnikateľa v danej spádovej oblasti pôsobia jednak post-transakčná entita a podnikateľ Asko s podielmi na tržbách v rámci obdobného rozmedzia a tiež podnikateľ Merkury Market ako predajne s podobným formátom z hľadiska sortimentu a veľkosti podlahovej plochy. Rovnako tu pôsobia menšie multiproduktové predajne značiek Tempo Kondela, Black Red White a s menším rozsahom nábytkového sortimentu tiež podnikateľ JYSK. Do tohto modelu je tiež možné zobrať do úvahy to, že podnikateľ Asko bude pôsobiť priamo v meste Banská Bystrica, kde dochádza k priamemu prekrytiu dvoch predajní účastníkov koncentrácie. Úradom zistená štruktúra trhu reflektuje situáciu na trhu predaja nábytku v spádovej oblasti Banská Bystrica po otvorení predajne Asko, ako aj vývoj v najbližšom období, kedy je možné očakávať konkurenčný tlak podnikateľa Asko ako predajne s formátom porovnateľným s účastníkmi koncentrácie. Post-transakčná entita bude po koncentrácii teda z hľadiska tržieb predstavovať stále najsilnejšieho hráča, ktorý bude priamo v meste Banská Bystrica disponovať dvoma predajňami. Pokiaľ ide o pozíciu účastníkov koncentrácie a ďalších hráčov, však odstup, ktorý pred vstupom podnikateľa Asko na daný lokálny trh existoval, sa vstupom podnikateľa Asko stráca. Úrad teda zistil, že nie je pravdepodobné, že by daná koncentrácia spôsobila vznik dominantného postavenia post-transakčnej entity v oblasti maloobchodného predaja nábytku v spádovej oblasti Banská Bystrica, keďže tu existuje protiváha v podobe minimálne uvedeného silného nezávislého konkurenčného predajcu nábytku vo veľkoformátovej multiproduktovej predajni.
 
Pokiaľ ide o spádovú oblasť Košice, značka KIKA má jednu predajňu nábytku v meste Košice a Möbelix má po jednej predajni v meste Košice a v meste Prešov (najkratšia vzdialenosť po ceste medzi umiestnením týchto predajní v meste Prešov a v meste Košice je približne 40 km). V predmetnej spádovej oblasti boli v roku 2018 najväčšími multiproduktovými predajcami nábytku podnikatelia Möbelix, KIKA, Merkury Market, Asko a Decodom. Z hľadiska existujúcej štruktúry trhu teda najväčší podiel na tržbách dosiahla postransakčná entita s odstupom od ostatných konkurentov, pričom všetci títo podnikatelia majú po jednej predajni v meste Košice, zároveň viacerí z týchto podnikateľov majú predajňu taktiež v meste Prešov a podnikateľ Asko plánuje otvoriť svoju predajňu v meste Prešov.
 
V rámci vyhodnocovania vplyvu predmetnej koncentrácie na podmienky hospodárskej súťaže sa úrad zaoberal otázkou, či je možné odôvodnene očakávať vstup potenciálnej konkurencie na predmetný relevantný trh. Do úvahy je však možné zobrať len taký vstup, ktorý je dostatočne pravdepodobný, dostatočne včasný a v dostatočnom rozsahu. Úrad zistil, že v danej spádovej oblasti plánujú otvoriť predajne dvaja z významných hráčov, a to podnikateľ Asko v Prešove (predmetný podnikateľ má jednu predajňu v meste Košice) a podnikateľ Sconto v Košiciach (predmetný podnikateľ nemá predajňu v spádovej oblasti Košice). Vzhľadom na termíny otvorenia predajne Sconto v Košiciach a jej predpokladaného nábehu nebolo možné s nevyhnutnou mierou istoty zahrnúť prípadný plánovaný objem predaja predajne Sconto v meste Košice do analýzy budúceho súťažného prostredia na danom relevantnom trhu. Avšak v prípade predajne Asko Prešov bolo možné konštatovať, že predmetný vstup podnikateľa Asko je pravdepodobný, včasný a dostatočný, a teda predmetnú skutočnosť úrad zahrnul do analýzy budúceho vývoja hospodárskej súťaže v spádovej oblasti Košice.
 
Vzhľadom na to, že v spádovej oblasti Košice budú okrem koncentráciou vzniknutej entity pôsobiť aj podnikateľ Asko a taktiež podnikateľ Merkury Market ako predajne s podobným formátom z hľadiska sortimentu, veľkosti podlahovej plochy, ako aj podnikateľ Decodom, úrad zistil, že nie je pravdepodobné, že by v dôsledku predmetnej koncentrácie došlo ku vzniku alebo k posilneniu dominantného postavenia. V predmetnom prípade sa teda nepreukázalo, že by koncentráciou vzniknutá entita nebola vystavená podstatnej hospodárskej súťaži a že by vzhľadom na svoju ekonomickú silu bola schopná správať sa na predmetnom lokálnom relevantnom trhu nezávisle.
 
Úrad po komplexnom posúdení unilaterálnych, ako aj koordinačných účinkov v danej oblasti vyhodnotil, že predmetná koncentrácia je v súlade so znením §12 ods. 1 zákona o ochrane hospodárskej súťaže.

Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 29. 11. 2019.