Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: PMÚ SR schválil koncentráciu podnikateľov PMK Invest, s. r. o., MEDIA IN, spol. s r. o., Cromwell, a. s., COPY GENERAL INTERNATIONAL, LLC., a COPY GENERAL ONSITE SERVICES, s. r. o.

Aktualizované:
Obsah
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií, (ďalej len „úrad“) dňa 09. 12. 2019 schválil koncentráciu spočívajúcu v získaní nepriamej spoločnej kontroly podnikateľov PMK Invest, s. r. o., Bratislava a MEDIA IN, spol. s r. o., Bratislava (ďalej len „MEDIA“) nad podnikateľom Cromwell, a. s., Bratislava (ďalej len „CRWL“) a v získaní spoločnej kontroly PMK Invest, s. r. o., Bratislava, MEDIA a COPY GENERAL INTERNATIONAL, LLC., Spojené štáty americké nad podnikateľom COPY GENERAL ONSITE SERVICES, s. r. o., Praha, Česká republika.

Vzhľadom na to, že účastníci predmetnej koncentrácie a podnikatelia, ktorí patria do ich ekonomickej skupiny, pôsobia v rôznych oblastiach podnikateľskej činnosti, úrad v predmetnom prípade analyzoval, či medzi týmito činnosťami existujú horizontálne prekrytia alebo ne-horizontálne vzťahy. 

Úrad sa detailnejšie zaoberal poskytovaním mediálnych služieb a poskytovaním marketingových a komunikačných služieb z dôvodu, že skupina MEDIA a skupina CRWL pôsobia v oblasti poskytovania reklamných, marketingových a komunikačných služieb nasledovne:
  • skupina MEDIA pôsobí v oblasti marketingu a reklamy prostredníctvom podnikateľov UNIMEDIA (nákup reklamného priestoru v rôznych médiách, napr. v TV a rozhlase), ONLINE TORO (najmä nákup PR článkov), DIGILINE (online priestor) a MEDIA (PR služby), čiže skupina MEDIA ponúka mediálne služby poskytované mediálnymi agentúrami,
  • skupina CRWL prostredníctvom podnikateľov Direct Marketing a PEKNÁ MODRÁ pôsobí v oblasti marketingových a komunikačných služieb, so špecifickým zameraním svojej pôsobnosti na priamy marketing. 
 
Úrad zistil, že v oblasti poskytovania mediálnych služieb mediálnymi agentúrami a ani v oblasti poskytovania marketingových a komunikačných služieb (vrátane služieb priameho marketingu) predmetnou koncentráciou nedochádza k horizontálnemu prekrytiu aktivít skupiny MEDIA a skupiny CRWL.

V rámci analýzy vertikálnych účinkov predmetnej koncentrácie úrad vychádzal zo skutočnosti uvedenej v oznámení koncentrácie a potvrdenej prieskumom, a to, že v rámci mediálneho trhu na Slovensku nedochádza k žiadnym obchodným interakciám medzi mediálnymi agentúrami a poskytovateľmi služieb priameho marketingu, a teda ani medzi podnikateľmi skupiny MEDIA a skupiny CRWL.
 
Úrad teda neidentifikoval negatívne súťažné efekty predmetnej koncentrácie na podmienky hospodárskej súťaže z hľadiska posúdenia vertikálnych efektov vo vzťahu poskytovanie nákupu médií mediálnymi agentúrami (skupina MEDIA) – poskytovanie služieb priameho marketingu (skupina CRWL).

Marketingové a komunikačné služby (a v rámci týchto služieb aj služby priameho marketingu) na jednej strane a služby nákupu médií mediálnymi agentúrami na druhej strane môžu byť považované za susediace tovary, pretože tieto služby môžu byť poskytované rovnakým zákazníkom a zároveň je možné zaradiť ich do sektora reklamných, marketingových a komunikačných služieb. Z tohto dôvodu sa úrad taktiež zaoberal konglomerátnymi účinkami predmetnej koncentrácie. Úrad analyzoval, či v dôsledku kombinácie portfólia poskytovania týchto služieb by koncentrujúci sa podnikatelia mali schopnosť negatívne ovplyvniť  podmienky hospodárskej súťaže na relevantnom trhu v predmetných oblastiach. V rámci uvedeného sa zaoberal zisťovaním, či by v dôsledku predmetnej koncentrácie mohlo dôjsť k vylučovaniu konkurentov skupiny MEDIA a/alebo konkurentov skupiny CRWL z relevantného trhu, t. j. či koncentrujúci sa podnikatelia budú mať schopnosť a motiváciu prenášať trhovú silu z jedného trhu na iný trh napríklad prostredníctvom viazania alebo balíčkovania služieb, čím by mohlo dôjsť k obmedzeniu schopnosti alebo motívov aktuálnych alebo potenciálnych konkurentov vyvíjať konkurenčný tlak na koncentrujúcich sa podnikateľov.
 
Na základe prieskumu vykonaného oslovením vzorky odberateľov mediálnych služieb využívajúcich priamy marketing úrad zistil, že k spoločnému nákupu mediálnych služieb a služieb priameho marketingu nedochádza. Úrad ďalej v rámci prieskumu zistil, že frekvencia nákupu týchto služieb je podstatne rozdielna. Kým mediálne služby sa nakupujú vopred podľa mediálneho plánu, služby priameho marketingu väčšina úradom oslovených podnikateľov nakupuje podľa potreby v priebehu roka, v súvislosti s jednotlivými marketingovými kampaňami. Taktiež tieto služby sa využívajú v rozdielnom čase. Rozdielna frekvencia a rozdielny čas nákupu predmetných služieb nevytvárajú predpoklad na efektívne viazanie alebo balíčkovanie mediálnych služieb a služieb priameho marketingu.

Vzhľadom na vyššie uvádzané informácie úrad neidentifikoval negatívne súťažné efekty predmetnej koncentrácie na podmienky hospodárskej súťaže z hľadiska posúdenia jej konglomerátnych účinkov vo vzťahu poskytovanie nákupu médií mediálnymi agentúrami (skupina MEDIA) – poskytovanie marketingových a komunikačných služieb a v rámci týchto služieb poskytovanie služieb priameho marketingu (skupina CRWL).

Čo sa týka ostatných podnikateľských činností účastníkov koncentrácie, úrad nezistil horizontálne prekrytia a ani ne-horizontálne vzťahy medzi týmito činnosťami, ktoré by viedli k identifikácii ovplyvnených relevantných trhov.

Úrad po komplexnom posúdení účinkov predmetnej koncentrácie na podmienky hospodárskej súťaže zistil, že predmetná koncentrácia je v súlade so znením § 12 ods. 1 zákona o ochrane hospodárskej súťaže.

Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 16. 12. 2019.