Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: PMÚ SR schválil koncentráciu podnikateľov MiddleCap Group S.A. a BBF Tech, a.s.

Aktualizované:
Obsah
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií, (ďalej len „úrad“) dňa 20. 12. 2019 schválil koncentráciu spočívajúcu v získaní priamej výlučnej kontroly podnikateľa MiddleCap Group S.A., Luxemburg, Luxemburské veľkovojvodstvo (ďalej len „MiddleCap“) nad podnikateľom BBF Tech, a.s., Bratislava (ďalej len „BBF“).
 
Skupina MiddleCap pôsobí v oblasti developmentu nehnuteľností, v oblasti prenájmu priestorov v kancelárskych a retailových nehnuteľnostiach, komplexného poradenstva ohľadom nehnuteľností, súkromného kapitálu a kapitálových trhov. Zameriava sa najmä na Bratislavu a okolie. Skupina sa zaoberá tiež investovaním a akvizíciami do start-upov, vlastní tiež sieť optík FOKUS očná optika a Galaxy Optical, ktoré sa zaoberajú predajom optických pomôcok na mieru. Skupina vykonáva tieto činnosti na území Slovenskej republiky a Českej republiky.

Podnikateľ BBF pôsobí výlučne na slovenskom trhu v oblasti poskytovania elektromontážnych prác súvisiacich s vysokonapäťovými, ako aj nízkonapäťovými inštaláciami. V rámci svojej činnosti sa spoločnosť zameriava na projekčnú činnosť, elektromontáže, výrobu nízkonapäťových rozvádzačov, odborné revízie a servis elektrických zariadení́ vysokého, nízkeho napätia a slaboprúdových zariadení, zapožičiavanie transformačných staníc a inteligentné elektroinštalácie. Všetky činnosti zabezpečuje vlastnými kapacitami.
 
Medzi aktivitami účastníkov koncentrácie nedochádza k horizontálnemu prekrytiu aktivít. Úrad posudzoval potenciálny vertikálny vzťah podnikateľa BBF ako dodávateľa elektromontážnych služieb pre spoločnosti zo skupiny MiddleCap pri developerských projektoch.
 
Úrad zistil, že s ohľadom na rozsah činností a trhovú prítomnosť účastníkov koncentrácie v oblasti jednak developmentu nehnuteľností a tiež elektromontážnych prác toto vertikálne prepojenie nevzbudzuje súťažné obavy z hľadiska obmedzenia prístupu k vstupom alebo obmedzenia prístupu k zákazníkom.
 
Po vyhodnotení získaných podkladov a informácií dospel úrad k záveru, že posudzovaná koncentrácia je v súlade s § 12 ods. 1 zákona o ochrane hospodárskej súťaže, keďže značne nenaruší účinnú súťaž na relevantnom trhu, najmä v dôsledku vytvorenia alebo posilnenia dominantného postavenia.

Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 21. 12. 2019.