Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KARTELY: PMÚ SR rozhodol o uložení pokút vo výške takmer 1 mil. eur za kartel pri verejných obstarávaniach realizovaných prostredníctvom EKS

Aktualizované:
Obsah
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor kartelov, (ďalej len „úrad“) dňa 5. 12. 2019 vydal rozhodnutie, ktorým uložil šiestim podnikateľom pokuty v celkovej výške 1 181 441 eur za uzatvorenie kartelovej dohody, ktorá je porušením ustanovenia § 4 ods. 1 v spojení s ustanovením § 4 ods. 4 písm. a), c) a f) zákona o ochrane hospodárskej súťaže.
 
Protisúťažné konanie podnikateľov spočívalo v koordinácii ich postupu pri predkladaní ponúk do verejných obstarávaní realizovaných prostredníctvom elektronického kontraktačného systému (EKS) v čase od 12. 1. 2015 do 28. 4. 2017. Uvedená dohoda sa týkala oblasti dodávok nábytku a zdravotníckeho vybavenia a oblasti dodávok odevov, obuvi a textilných výrobkov.
 
O začatí správneho konania v danej veci úrad informoval v roku 2017 prostredníctvom svojej tlačovej správy zverejnenej na https://www.antimon.gov.sk/pmu-zacal-spravne-konanie-v-suvislosti-s-podlimitnymi-zakazkami-realizovanymi-s-vyuzitim-elektronickeho-trhoviska/.

Rozhodnutie úradu ešte nenadobudlo právoplatnosť, keďže účastníci konania podali rozklad voči tomuto rozhodnutiu. Na základe toho rozhodnutie preskúma druhostupňový orgán úradu.