Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: PMÚ SR schválil koncentráciu podnikateľov Arca Capital Slovakia, a.s., a BUKOCEL, a.s.

Aktualizované:
Obsah
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií, (ďalej len „úrad“) dňa 17. 01. 2020 schválil koncentráciu spočívajúcu v získaní výlučnej kontroly podnikateľa Arca Capital Slovakia, a.s., Bratislava (ďalej len „Arca Capital“) nad podnikateľom BUKOCEL, a.s., Hencovce (ďalej len „BUKOCEL“).

Ekonomická skupina Arca Capital je investičnou finančnou skupinou pôsobiacou v širokom spektre oblastí. Z hľadiska predmetnej koncentrácie je relevantnou oblasťou energetika, kde pôsobí predovšetkým prostredníctvom spoločností TeHo Topoľčany, s.r.o., Solčany (ďalej len „TeHo Topoľčany“) a TeHo Bardejov, s.r.o., Solčany (ďalej len „TeHo Bardejov“), predmetom činnosti ktorých sú výroba a rozvod tepla vyrobeného v zariadení KVET/OZE (zariadenie na kombinovanú výrobu elektriny a tepla z obnoviteľných zdrojov energie) a výroba a dodávka elektriny vyrobenej v zariadení KVET/OZE. Tepelné rozvody sa nachádzajú výlučne na území mesta Topoľčany a Bardejov. Vstupnou surovinou je jeden z druhov biomasy, a to drevná biomasa, tzv. dendromasa, ktorá patrí medzi obnoviteľné zdroje energie a ktorú im dodáva ďalšia dcérska spoločnosť - spoločnosť ACS BIOMASA, s.r.o., Prešov (ďalej len „ACS BIOMASA“). Z podnikateľov zo skupiny Arca Capital pôsobí v SR v oblasti výroby a rozvodu tepla aj spoločnosť KMET Handlová, a.s.
 
Spoločnosť BUKOCEL a jej dcérske spoločnosti pôsobia v oblastiach výroby a predaja buničiny, konkrétne výroby a predaja sulfátovej buničiny, ktorá je bielenou buničinou vyrábanou z drevnej hmoty chemickou metódou a z tvrdého dreva, výroby a rozvodu tepla a elektriny vyrobených v  zariadení KVET a v servisných a podporných činnostiach k uvedeným aktivitám. Spoločnosť BUKOCEL ani jej dcérske spoločnosti nevyužívajú vyrobenú sulfátovú buničinu na výrobu vlastných papierenských výrobkov ani iných finálnych produktov.
 
Úrad posudzoval možné horizontálne prekrytie aktivít účastníkov koncentrácie v oblasti výroby a rozvodu tepla. Z geografického hľadiska je možné vymedziť tento trh, vychádzajúc aj z predošlej rozhodovacej praxe úradu, podľa územia rozvodného tepelného potrubia. S prihliadnutím na územia, kde sa nachádzajú rozvodné tepelné potrubia, medzi účastníkmi koncentrácie nedochádza k horizontálnemu prekrytiu aktivít, a teda predmetnou koncentráciou nedochádza k súťažným obavám v tejto oblasti.
 
K horizontálnemu prekrytiu dochádza medzi účastníkmi koncentrácie v oblasti výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov energie, resp. pri užšom vymedzení v oblasti výroby elektriny z biomasy ako druhu obnoviteľných zdrojov energie. Z predložených informácií úrad zistil, že výroba elektriny v spoločnosti BUKOCEL predstavuje len akcesorickú činnosť zanedbateľného významu, keďže prevažnú väčšinu z vyrobenej elektriny využíva pre vlastnú spotrebu. Skupina Arca Capital sa v sektore energetiky sústreďuje na tepelné hospodárstvo, pričom výroba elektriny je priamo spojená s výrobou tepla, keďže ide o tzv. zariadenia KVET. Z uvedených dôvodov úrad dospel k záveru, že predmetnou koncentráciou nedochádza k súťažným obavám v tejto oblasti.
 
Vychádzajúc z oznámenia koncentrácie, úrad vyhodnocoval možné vertikálne prepojenia vznikajúce v dôsledku koncentrácie. Vo vzťahu k vertikálnemu prepojeniu výroby drevného odpadu, ktorý v procese výroby buničiny v spoločnosti BUKOCEL má charakter drevnej biomasy, a jeho potenciálnemu využitiu v procese výroby elektriny a tepla v spoločnostiach TeHo Topoľčany a TeHo Bardejov (zo skupiny Arca Capital) úrad, vzhľadom na predložené informácie ohľadom využitia drevného odpadu, dospel k záveru, že v dôsledku predmetnej koncentrácie nie je pravdepodobné obmedzenie prístupu k vstupom (drevnému odpadu) pre odberateľov ani obmedzenie prístupu k zákazníkom (odberateľom drevného odpadu) v dôsledku predmetnej koncentrácie.
 
Vo vzťahu k možnému vertikálnemu prepojeniu oblasti dodávok drevnej hmoty – spoločnosť ACS BIOMASA (skupina Arca Capital) vo vzťahu k výrobe buničiny spoločnosťou BUKOCEL úrad zistil, že ACS BIOMASA v súčasnosti nepredáva drevnú hmotu v kvalite, ktorá by bola využiteľná pre výrobu buničiny. Berúc do úvahy najmä uvedené, úrad dospel k záveru, že v dôsledku predmetnej koncentrácie nie je pravdepodobné obmedzenie prístupu k vstupom (dodávkam drevnej hmoty pre výrobu buničiny) pre odberateľov (výrobcov buničiny) ani obmedzenie prístupu k zákazníkom (výrobcom buničiny) v dôsledku predmetnej koncentrácie.
 
Po vyhodnotení získaných podkladov a informácií dospel úrad k záveru, že posudzovaná koncentrácia je v súlade s § 12 ods. 1 zákona o ochrane hospodárskej súťaže, keďže značne nenaruší účinnú súťaž na relevantnom trhu, najmä v dôsledku vytvorenia alebo posilnenia dominantného postavenia.

Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 03. 02. 2020.